עמוד:260

3 . 7 . 5 דוגמאות לשימוש בפונקציות כפל וחילוק בדוגמאות הבאות מוצגות תכניות שבהן מיושמות , בנוסף ליתר הפונקציות , גם פונקציות כפל ופונקציות חילוק . דוגמה 3-24 חישוב אחוז המוצרים התקינים המתקבלים בתהליך ייצור של תבניות פלסטיק בתהליך ייצור של תבניות פלסטיק , מותקנת עמדת בדיקה ומיון , שבה נבדקות התבניות וממוינות לשני מסועים : תבניות תקינות עוברות למסוע א , ותבניות פגומות עוברות למסוע ב . באיור 3 . 74 מוצג התהליך ואביזרי הפיקוד שלו . הנתון באוגר A הוא הנתון המחולק , והוא שמור באוגר כפול בן 32 סיביות . האוגר A מורכב מזוג אוגרים עוקבים בזיכרון הבקר , בני -16סיביות כל אחד , המוגדרים בדוגמה שבאיור 3 . 73 כ V 3- ו . V 4- האוגר V 3 מכיל את החלק המשמעותי של המספר , והאוגר V 4 מכיל את החלק הפחות משמעותי של המספר . הערה : האוגר V 4 אינו רשום בתוך הפונקציה ; אוגר התוצאה מיוצג רק על-ידי הכתובת של האוגר המשמעותי ביותר . אוגר B הוא האוגר המחלק , והוא מורכב מאוגר יחיד , שכתובתו בזיכרון V 6 וגודלו 16 סיביות . אוגר התוצאה R הוא אוגר כפול ( בן -32סיביות , ( שבו מאוחסנת תוצאת החילוק . האוגר R מורכב מזוג אוגרים עוקבים V 10 ) ו V 11- באיור ;( 3 . 73 באוגר הראשון , , V 10 נרשמת מנת החילוק , ובאוגר השני , , V 11 נרשמת השארית המתקבלת מפעולת החילוק . שימו לב , קיים הבדל בין האוגר הכפול R לבין האוגר הכפול . A הערכים המאוחסנים בזוג האוגרים , היוצרים את אוגר , A מהווים למעשה מספר אחד , וחייבים להתייחס אליהם כאל יחידה אחת ; ואילו הערכים המאוחסנים באוגר R הם ערכים נפרדים ולכן גם הטיפול בהם הוא נפרד . בדוגמה שבאיור , 3 . 73 פונקציית החילוק מופעלת ברגע שמתקיים תנאי המבוא שלה – סגירת מגע . I 10 פונקציית החילוק של האוגר ( V 3 , V 4 ) באוגר , V 6 רושמת את המנה באוגר , V 10 ואת השארית באוגר : V 11 ? ? ? ? ??

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר