עמוד:248

דוגמה 3-21 העברת " בלוק " נתונים מטבלה בזיכרון הבקר בחלק מן הבקרים אפשר להעביר , באמצעות הפונקציה , MOVE " בלוק " של נתונים עוקבים מטבלת מקור לטבלת יעד . לשם כך מוגדר פרמטר נוסף לפקודה , MOVE שיקלוט את מספר האוגרים שיועברו מן הטבלה . ( N ) פקודה זו נקראת לעיתים פקודת . BLOCK MOVE באיור 3 . 64 אפשר לראות דיאגרמת סולם של הפונקציה , BLOCK MOVE המעבירה ארבע שורות נתונים . ההגדרות הרשומות במלבן , המתארות את הפונקציה בדיאגרמת הסולם , זהות לאלה של הפונקציה , MOVE שהוזכרו כבר בסעיף זה . הפונקציה הזו מאפשרת שמירת טבלאות נתונים בזיכרון הבקר , וטעינה מהירה שלהן כפרמטרים בתהליך , לפי הנדרש בתכנית הפיקוד . הפעלת הפקודה BLOCK MOVE על-ידי סגירת המגע I 1 ( ראו איור , ( 3 . 64 תגרום להעברת התוכן של 4 אוגרים עוקבים , , V 4-V 1 ל4- אוגרים עוקבים , , V 14-V 11 בהתאמה . בדיאגרמת הסולם שבאיור 3 . 65 מתואר יישום של פונקציה זו , שבה ניתן לטעון את הערכים הרצויים של חמישה מונים ( ערכי , ( Preset משתי טבלאות נתונים שונות השמורות בזיכרון הבקר . איור 3 . 65 דיאגרמת סולם של תכנית להעברת ערכים רצויים ( Preset ) של חמישה מונים , משתי טבלאות נתונים השמורות בזיכרון הבקר איור 3 . 64 דיאגרמת סולם של פונקציה להעברת " בלוק " נתונים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר