עמוד:244

הסבר לדיאגרמת הסולם : הפעלת התהליך על-ידי מפסק ההפעלה הראשי , , I 5 גורמת להפעלת מנוע המסוע , המחובר למוצא הבקר Q 9 ( ממסר , ( Q 9 ובו-זמנית מאפשרת את התחלת המנייה במונה CTR 1 ( בשורה . ( 1 כאשר ערך המנייה במונה זה משתווה לערך הרצוי שנקבע לו , מופעל מוצא המונה CTR 1 ומנתק את המנוע Q 9 על-ידי פתיחת מגע רגיל-סגור CTR 1 שבשורה . 2 הפעלת המונה CTR 1 גורמת גם לסגירת המגעים שלו ( N . O . ) בשורות 3 ו , 4- אשר מפעילים את מכונת האריזה ואת קוצב הזמן , TMR 2 הקובע את משך פעולתה , בהתאמה . מוצא קוצב הזמן TMR 2 מופעל לאחר 4 שניות , כאשר ערך המנייה בקוצב הזמן משתווה לערך המנייה הרצוי שלו . כתוצאה מהפעלת המוצא של קוצב הזמן , TMR 2 נפתח מגעו הרגיל-סגור בשורה , 3 ונפסקת פעולתה של מכונת האריזה המחוברת לממסר Q 10 ( בשורה ;( 3 בו-זמנית נפתח גם המגע T 2 ( בשורה , ( 1 הגורם לניתוק המוצא של המונה CTR 1 ולאיפוס ערך המנייה שלו . כאשר המוצא של המונה CTR 1 מתנתק , נפתח המגע ( N . O . ) שלו ( בשורה , ( 4 ומאפס את ערך המנייה של קוצב הזמן . TMR 2 ניתוק המוצא של המונה CTR 1 גורם גם לסגירת מגעו C 1 ( N . C . ) ( בשורה , ( 2 המאפשר פעולה מחודשת של מנוע המסוע . Q 9 לחיצה על אחד מלחצני הטעינה I 1 או I 2 או I 3 גורמת להטענת ערך רצוי חדש למונה CTR 1 על-ידי שלוש פונקציות הטעינה . MOVE דוגמה 3-19 בקרת מפלס בשיטת ON-OFF ( המשך דוגמה 3-17 שהובאה בסעיף ( 3 . 5 . 3 כדי לאפשר ביצוע שינויים בנקודות מפלס-הסף , המשמשות להפעלת המשאבה ולניתוקה , נשתמש בשני אוגרים שיאחסנו את מפלס המינימום ( שמתחת לו מופעלת המשאבה ) ואת המפלס המרבי ( שמעל לו מופסקת פעולת המשאבה . ( פונקציות ההשוואה ישוו בין המפלס בפועל , כפי שנמדד ומאוחסן באוגר , AI 20 ובין הערכים המאוחסנים באוגר הערך המינימלי V 1 ובאוגר הערך המרבי . V 2 כדי לאפשר את ביצוע השינוי המבוקש נשנה את פרמטר B המסומן בפונקציות ההשוואה בדיאגרמת הסולם שבאיור , 3 . 56 ונרשום את כתובות האוגרים במקום הערכים המספריים הקבועים הרשומים ; ראו איור . 3 . 61

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר