עמוד:227

תכנית הפיקוד , הדרושה לתכנות הבקר , משתמשת בפונקציות השוואה ; היא משווה בין המשקל שנמדד ( ומוזן למבוא האנלוגי ( AI 20 לבין נתון פנימי בבקר – המגדיר את המשקל המינימלי התקין , שהוא 1 , 500 גרם . כאשר הבקר מזהה מצב שבו המשקל הנמדד קטן מהמשקל המינימלי , ( AI 20 < 1500 ) הבקר נותן הוראת הפעלה לבוכנה . הבוכנה מופעלת למשך 2 שניות ; זמן זה מוקצב לבוכנה על-ידי קוצב זמן שנקבע לו ערך רצוי להשהיה , השווה ל2- שניות . קוצב הזמן שבשימוש הוא . TMR 01 תכנית הפיקוד הנדרשת לביצוע המיון , מוצגת בדיאגרמת הסולם , באיור . 3 . 49 הסבר לדיאגרמת הסולם : כאשר מוצר מגיע לעמדת השקילה , הוא מזוהה על-ידי גשש הזיהוי ; I 1 הגשש מפעיל את פונקצית ההשוואה באמצעות סגירת מגע I 1 בתכנית . הפונקציה משווה בין משקל המוצר המתקבל באוגר AI 20 לבין הערך הקבוע . 1 , 500 כאשר התנאי AI 20 < 1500 מתקיים , הממסר הפנימי M 2 מופעל , ומגעו הרגיל-פתוח ( שבשורה ( 2 נסגר וגורם להפעלת בוכנת הדחיפה , באמצעות ממסר המוצא Q 7 ( שורה . ( 2 במהלך פינוי המוצר ממתקן השקילה , גשש הזיהוי מפסיק לזהות את המוצר , לכן מגע I 1 נפתח וגורם לניתוק הממסר הפנימי M 2 ולפתיחת מגעו שבשורה . 2 איור 3 . 49 דיאגרמת הסולם של תכנית הפיקוד להפעלת עמדת השקילה והמיון שבאיור 3 . 48

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר