עמוד:189

007 P 20 006 TMR T 02 005 AND Q 2 004 LD N I 3 003 OUT Q 2 002 AND N T 02 001 OR Q 2 000 LD I 3 ? שאלה 3 . 13 מה יתבצע בתהליך , על-פי התכנית הנתונה באיור , 3 . 20 כאשר מגיע ארגז נוסף לפני תום הזמן שהוגדר לפעולת המסוע ? סרטטו את דיאגרמת הזמנים למצב זה והסבירו . דוגמה 3-7 הפעלה לזמן קצוב מכונת אריזה אורזת קופסאות המגיעות אליה על-גבי מסוע . גשש מזהה קופסה שמגיעה אל המכונה ומפעיל את תהליך האריזה למשך 4 שניות . בתום 4 השניות , מופסק תהליך האריזה , גם אם הגשש עדיין מזהה קופסה . חיבורי המערכת לבקר הם : גשש הזיהוי מחובר למבוא ; I 4 מכונת האריזה מופעלת דרך ממסר המוצא ; Q 3 התזמון נקבע על-ידי קוצב זמן . TMR 03 סדר הפעולות המתבצעות בתהליך מוצג בדיאגרמת הזמנים שבאיור . 3 . 21 איור 3 . 21 דיאגרמת זמנים של תכנית להפעלה לזמן קצוב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר