עמוד:188

מן הדיאגרמה ניתן לראות שהפעולות מתבצעות לפי הסדר הזה : עם זיהוי הארגז על-ידי הגשש , נסגר המגע , I 3 ומופעל מוצא המנוע של המסוע Q 2 ( באיור הוא מסומן . ( כאשר הגשש אינו מזהה את הארגז , המגע I 3 נפתח , והמנייה בקוצב הזמן TMR 02 מתחילה . מנוע המסוע ממשיך לעבוד , למרות שתנאי ההפעלה שלו אינו מתקיים , והוא ימשיך לעבוד עד שיופעל מוצא קוצב הזמן TMR 02 ( בתום מניית הזמן שהוגדר לו ;( הפעלת מוצא קוצב הזמן TMR 02 מאפשרת את ניתוק המסוע . תכנית הפיקוד של הבקר , שעונה על הדרישות שהוגדרו לעיל , מוצגת בדיאגרמת הסולם שבאיור . 3 . 20 מדיאגרמת הסולם ( המוצגת באיור ( 3 . 20 ניתן לראות שמנוע המסוע המחובר למוצא , Q 2 מופעל ברגע שגשש הזיהוי I 3 מזהה ארגז . כדי לאפשר את המשך הפעלת הממסר , Q 2 גם לאחר פתיחת המגע I 3 ( כתוצאה מאי-זיהוי הארגז , ( מוגדר לו מגע אחזקה עצמית Q 2 המחובר במקביל למגע . I 3 פתיחת המגע , I 3 כתוצאה מתזוזת הארגז ואי-זיהויו על-ידי גשש הזיהוי , גורמת לקיום תנאי הפיקוד לקוצב הזמן , TMR 02 ולהתחלת מניית הזמן בקוצב . בתום מניית הזמן מופעל המוצא של קוצב הזמן , וגורם לניתוק הממסר Q 2 על-ידי פתיחת מגע רגיל-סגור , TMR 02 המחובר לפניו . ניתוק הממסר Q 2 גורם להפסקת פעולת מנוע המסוע ולפתיחת המגעים ( רגיל-פתוח ) . Q 2 פתיחת המגע , Q 2 הממוקם במבוא לקוצב הזמן , TMR 02 גורמת לניתוק מוצאו , ומאפסת את ערך המנייה שלו . להלן תרגום דיאגרמת הסולם לפקודות לוגיות : איור 3 . 20 דיאגרמת סולם של תכניות לניתוק לאחר השהיה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר