עמוד:128

האיור מציג את הקשר בין מבואות הבקר , שערכם נרשם בזיכרון משתני המבואות בבקר , לבין מוצאי הבקר שערכם נקבע לפי זיכרון משתני המוצאים . התיאור מוצג עבור תכנית פיקוד נתונה , שבה מתג המחובר למבוא הבקר , מפעיל נורה המחוברת למוצא הבקר ( סגירת המתג היא תנאי להפעלת הנורה . ( האיור מתאר רק את שלושת השלבים הראשונים של הסריקה , עבור מצב שבו המפסק מחובר למבוא I 0 סגור , והנורה המחוברת למוצא Q 0 מופעלת . נבדוק את ביצוע שלבי הסריקה עבור המצבים השונים של המפסק במבוא הבקר . במצב שבו המפסק פתוח ומחובר לנקודת המבוא , I 0 שלושת שלבי מחזור הסריקה הם : . 1 מצבו של המפסק I 0 ( מצב ( OFF מועבר לזיכרון משתני המבואות , והערך ' 0 ' נרשם בסיבית המייצגת את I 0 בזיכרון זה . . 2 יחידת העיבוד המרכזית בבקר קוראת ומבצעת זו אחר זו את פקודות התכנית שבזיכרון המשתמש . כאשר סיבית I 0 בזיכרון במצב , ' 0 ' תנאי ההפעלה לא מתקיים , לכן נרשם הערך ' 0 ' בסיבית המייצגת את המוצא Q 0 בזיכרון משתני המוצאים . . 3 הערכים הרשומים בזיכרון משתני המוצאים מועברים לכרטיס המוצא . כיוון שהסיבית Q 0 במצב , ' 0 ' מועבר מצב OFF למוצא , Q 0 ונורה המחוברת למוצא זה אינה מופעלת . במצב שבו המפסק סגור ומחובר לנקודת המבוא , I 0 שלושת שלבי מחזור הסריקה הם : . 1 מצבו של המפסק I 0 ( מצב ( ON מועבר לזיכרון משתני המבואות , והערך ' 1 ' נרשם בסיבית המייצגת את I 0 בזיכרון זה . . 2 יחידת העיבוד המרכזית בבקר קוראת ומבצעת את פקודות התכנית . כיוון שסיבית I 0 במצב , ' 1 ' תנאי ההפעלה מתקיים , לכן נרשם הערך ' 1 ' בסיבית המייצגת את מוצא . Q 0 . 3 הערך ' 1 ' הרשום בסיבית Q 0 מועבר לנקודת המוצא Q 0 כמצב , ON והנורה המחוברת למוצא זה , מופעלת . זמן תגובה של מבואות ומוצאים ( I / O ) באיור 2 . 50 הוצגו שלבי הסריקה עבור מערכת פיקוד פשוטה שבה מפסק מפעיל נורה , באמצעות תכנית פיקוד הכתובה בבקר . סגירת המפסק מאפשרת להפעיל את הנורה , ופתיחת המפסק מנתקת את הנורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר