עמוד:111

נתונים דיסקרטיים הנתונים הדיסקרטיים הם נתונים המייצגים אחד משני מצבים אפשריים של רכיב חשמלי דיסקרטי ( כדוגמת מפסק או נורה , ( מצב OFF ומצב . ON הנתונים מיוצגים על-ידי ספרה בינארית אחת , הנקראת סיבית , ( bit ) שערכה , בהתאמה , הוא ' 0 ' עבור מצב OFF ו ' 1 ' - עבור מצב . ON לכל נתון דיסקרטי מוגדרת כתובת בבקר , המגדירה את מיקומו בזיכרון הבקר , ומאפשרת למתכנת לכתוב פקודות המשתמשות באותו נתון . הנתונים הדיסקרטיים העיקריים בבקר הם מבואות דיסקרטיים ומוצאים דיסקרטיים , המופיעים בכרטיסי המבוא ובכרטיסי המוצא הדיסקרטיים , בהתאמה . לכל אחד מהמבואות הדיסקרטיים והמוצאים הדיסקרטיים מוגדרת בזיכרון סיבית אחת . איור 2 . 42 מציג כרטיס מבוא דיסקרטי שלמבואותיו מחוברים 8 מפסקים , ומוצאיו שולחים את הערכים הבינאריים ' 0 ' או ' 1 ' לזיכרון הנתונים הדיסקרטיים . באיור אפשר לראות שלכל נקודת מבוא יש סיבית מתאימה אחת באזור הזיכרון , שהכתובת שלה זהה לכתובת נקודת החיבור ( בורג המבוא . ( מיתוג המפסק במבוא מסוים בכרטיס , סגירתו או פתיחתו , גורמת לשליחת ערך בינארי ' 1 ') או ' 0 ' בהתאמה , ( לסיבית המתאימה לנקודת המבוא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר