עמוד:5

3 . 4 פונקציות מנייה 3 . 4 . 1 203 ( Counters ) מבוא 3 . 4 . 2 203 סוגי המונים בבקרים מתוכנתים ועקרונות פעולתם 3 . 4 . 3 205 מונה מעלה 3 . 4 . 4 206 CTR – דוגמאות ליישומים המבוססים על פעולת מנייה 3 . 4 . 5 209 מונה מעלה-מטה 213 ( UP-DOWN COUNTER ) 3 . 4 . 6 יישומים המבוססים על פעולת מנייה מעלה ומטה 3 . 5 215 פונקציות להשוואת נתונים 3 . 5 . 1 219 מבוא 3 . 5 . 2 219 סוגי פונקציות ההשוואה ואופן פעולתן 3 . 5 . 3 221 דוגמאות לשימוש בפונקציות השוואה 226 שאלות חזרה 238 3 . 6 פונקציות להעברת נתונים 3 . 6 . 1 239 מבוא 3 . 6 . 2 239 שימושים בפונקצית ההעברה ואופן פעולתה 3 . 6 . 3 240 דוגמאות לשימוש בפונקציית ההעברה 3 . 7 241 פונקציות מתמטיות 3 . 7 . 1 250 מבוא 250 3 . 7 . 2 פונקציית חיבור ( ADD ) ופונקציית חיסור 3 . 7 . 3 252 ( SUB ) דוגמאות לשימוש בפונקציות חיבור וחיסור 3 . 7 . 4 254 פונקציית כפל ( MULT ) ופונקציית חילוק 3 . 7 . 5 259 ( DIV ) דוגמאות לשימוש בפונקציות כפל וחילוק 261 סיכום 267 . 4 תוכניות לפיקוד ובקרת תהליכים 269 4 . 1 שלבי היישום התכנוני 4 . 2 271 דוגמאות ליישום תכנוני 271 שאלות חזרה 291 סיכום 292

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר