עמוד:4

2 . 3 הבקר המתוכנת : מבנה הבקר ואופן פעולתו 2 . 3 . 1 86 המאפיינים העיקריים של הבקר המתוכנת 2 . 3 . 2 86 מבנה עקרוני של בקר מתוכנת 2 . 3 . 3 88 תצורות המבנה החיצוני של הבקר המתוכנת 2 . 3 . 4 98 חיוויים על פעולת הבקר 2 . 3 . 5 99 סוגי הממשקים בבקר 100 2 . 3 . 6 סיווג נתונים בבקר ואופן ייצוגם 2 . 3 . 7 110 המרת נתון מאנלוגי לספרתי ומספרתי לאנלוגי 2 . 3 . 8 115 אופן פעולת הבקר 2 . 4 125 עקרונות התכנות של הבקר המתוכנת 2 . 4 . 1 130 סיווג שפות תכנות 2 . 4 . 2 130 מבנה תכנית הפיקוד של הבקר ואופן הרצתה 131 2 . 4 . 3 בסיס הנתונים של הבקר – משתנים וכתובות 2 . 4 . 4 134 שפת דיאגרמת סולם 2 . 4 . 5 137 שפת ההוראות 152 ( Instruction List ) סיכום 161 . 3 פונקציות התוכנה של הבקר המתוכנת 163 3 . 1 שלבי כתיבת תכנית פיקוד לבקר המתוכנת 165 3 . 1 . 1 שלבים לביצוע 3 . 1 . 2 165 תכנית פיקוד לדוגמה 165 שאלות חזרה 3 . 2 171 פונקציות לוגיות בסיסיות ודוגמאות 3 . 2 . 1 172 מבוא 3 . 2 . 2 172 דוגמאות לשימוש בפונקציות לוגיות 173 3 . 3 פונקציות ?ִ זמון 3 . 3 . 1 181 ( Time Functions ) מבוא 3 . 3 . 2 181 מבנה קוצב הזמן ועקרון פעולתו 182 3 . 3 . 3 דוגמאות לפונקציות תזמון המבוססות על פונקציית התזמון הבסיסית – השהיה בהפעלה 185 שאלות חזרה 201

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר