עמוד:7

" וידבר ד' אל משה" ( פסוק א ) הדברים שנאמרו למשה בפרק טז , בתחילת הפרשה , קשורים לאירוע קשה שלמדת עליו באחת הפרשות הקודמות . מהו האירוע ? דפדף לאחור בחומש וכתוב : באיזו פרשה מסופר על כך ? רמז : פרק י פסוקים א-ז . מורה • פרשת "אחרי מות" נמצאת באמצע חומש ויקרא . לפי פסוק הפתיחה היא נאמרה אחרי מות נדב ואביהוא , אבל לפי תוכנה היא מסיימת את דיני הטומאה והטהרה : "נמצא שפרשתנו ... משמשת מעין בריח תיכון המחבר את החלק הראשון שלו לחלקו השני , להורות את בני ישראל שעם החרטה שבלב ועם וידוי הדברים שבפה - עיצומו של יום הכיפורים מכפר על סטיות מדרך ד , ' ומחזיר את האדם לקרבתו של אביו שבשמים" ( מנחם בולה , פירוש לספר ויקרא , סדרת דעת מקרא , הוצאת מוסד הרב קוק , תשנ"ב , 1992- חלק שני עמ' כד . ( בשיחת הפתיחה חשוב להזכיר לתלמידים את אירועי היום השמיני , המתוארים בפרשת שמיני , פרק י . אפשר להיעזר בחוברת "ביום השמיני , " עמ' . 25-19 בפירושו לפס' א בפרשתנו מציין ר' חיים בן עטר , בעל הפירוש אור החיים , כי בפסוק הפותח נאמר "בקרבתם לפני ד' יומתו" - ולא נזכרה האש הזרה . מכאן מסיק ר' חיים בן עטר "שבא להודיעו שמיתתם הייתה על קרבתם לפנים בקודש , והגם שהתורה אמרה 'אש זרה' ( פרק י פס' א ) מודיעו ד' כי טעם מיתתם הייתה על קרבתם " ... בפירושו זה מסתמך בעל אור החיים על דברי רבי יוסי הגלילי מתוך הספרא - קובץ מדרשי הלכה לחומש ויקרא ( הנקרא גם "תורת כוהנים : ( " " בקרבתם לפני ד' וימתו" - רבי יוסי הגלילי אומר : על הקריבה מתו - ולא מתו על ההקרבה . • לתשומת לבך : בפרק זה לא נאמרו כל העבודות המוטלות על הכוהן הגדול ביום הכיפורים - אלא רק העבודות המיוחדות ליום הכיפורים . ולכן לא נזכרות בפרק תרומת הדשן , קרבן תמיד של שחר ושל בין הערביים וגם לא מוספי היום הנזכרים בספר במדבר פרשת פנחס . תיאור כלל עבודות הכוהן ביום הכיפורים מופיע במשנה , במסכת יומא , וכן בסדר העבודה בתפילת מוסף של יום הכיפורים . זאת ועוד : "אין מוזכרות כל עבודותיו של הכוהן הגדול כפי שסדר היום מחייב ... אלא שמבינים אנו עתה בעזרת דברי רש"י , שסודרו בפרקנו כל העבודות שנעשות בבגדי לבן יחד , ולאחר מכן כל העבודות הנעשות בבגדי זהב" ( נחמה ליבוביץ , עיונים חדשים בספר ויקרא , ההסתדרות הציונית העולמית - המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה , תשמ"ו , 1986- עמ' . ( 177-176 מזבח הזהב בול מתוך סדרה המתארת את כלי המשכן - " מועדים ה'תשמ"ו , " תשמ"ה , 1985- מעצב הבולים : אסף ברג .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר