עמוד:189

פרק ב פסוקים 22-5 מקרוב ומרחוק על גאוותו והתנשאותו של האדם במקומות שונים במקרא עוסקים ב"גבהות לב האדם , " כלומר בגאוותו ובהתנשאותו של האדם ובתוצאות ההרסניות שהן מביאות עליו . עיינו בקטעים שלפניכם ובחרו קטע אחד , ובדקו : א . מהי "גבהות הלב" על פי הקטע ? ב . מהו הביטוי בקטע המדגיש את "גבהות הלב ? " ג . מהי התוצאה מ"גבהות הלב" על פי הקטע ? יואמרו הבה נבנה–לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה–לנו שם ... וירד ה' לראת אתהעיר ואת–המגדל אשר בנו בני האדם . ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא–יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות . ( בראשית יא , ( 6-4 פן–תאכל ושבעת ובתים טבים תבנה וישבת . ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב ירבה–לך וכל אשר–לך ירבה . ורם לבבך ושכחת את–ה' אלהיך ... ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את–החיל הזה . וזכרת את–ה' אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל ... והיה אם שכח תשכח את ה' אלהיך ... כי אבד תאבדון . ( דברים ח , ( 19-12 בן–שש עשרה שנה ע יזהו במלכו וחמשים ושתים שנה מלך בירושלם ... ובימי דרשו את–ה' הצליחו האלהים : ויצא וילחם בפלשתים ויפרץ את–חומת גת ואת חומת יבנה ואת חומת אשדוד ... וילך שמו עד–לבוא מצרים כי החזיק עד–למעלה . ויבן ע יזהו מגדלים ... ויחצב ברות ... ויצא שמו עד–למרחוק ... וכחזקתו גבה לבו עד–להשחית וימעל בה' אלהיו ויבא אל–היכל ה' להקטיר על–מזבח הקטרת ... ויאמרו לו לא–לך ע יזהו להקטיר לה ... ' צא מןהמקדש כי מעלת ולא–לך לכבוד מה' אלהים . ו זיעף ע יזהו ובידו מקטרת להקטיר ... והצרעת זרחה במצחו ... ( דברי הימים ב כו , ( 19-3 " גבהות הלב" נזכרת גם ביחידת הלימוד שלפנינו . קראו פרק ב פסוקים , 8-7 ומצאו ביטוי אחד או שניים המבטאים את "גבהות לב האדם . " קראו פסוקים , 22-12 ומצאו ביטוי אחד או שניים המתארים מה יקרה לאדם , למעשי ידיו ולטבע כתוצאה מ"גבהות הלב . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר