עמוד:276

היחסים בין ישראל לתפוצות : תמיכה ומתיחּות בשנים 1970-1948 חשו היהודים בתפוצות , ויהודי ארצות הברית במיוחד , כי קיומה של מדינת ישראל תלוי בתמיכתם . הם ראו במדינת ישראל מקום מקלט ומקום הצלה לכל היהודים באשר הם . מה עוד שחלקם היו ניצולי שואה ולאחרים - היו בני משפחה וקרובים שנרצחו בשואה . עמדה זו באה לידי ביטוי בתרומות כספיות נדיבות , בעיקר של יהודי ארצות הברית , שביטאו הזדהות עם מדינת ישראל . בשנים הראשונות לעצמאות ישראל חלק ניכר מהכנסות המדינה במטבע חוץ הגיעו מתרומות של יהודים בתפוצות . יהודי ארצות הברית גם הביעו תמיכה במדיניות הביטחון של ישראל במחצית השנייה של שנות ה , 50- אף על פי שהדבר גרם למתיחות ביניהם לבין הממשל האמריקני . כך למשל , מנהיגי הארגונים היהודיים ניהלו פעילות ציבורית נגד הלחצים שהפעילה ארצות הברית על ישראל , לסגת מחצי האי סיני לאחר מבצע קדש ( עמ' . ( 177 בד בבד ניסו יהודי ארצות הברית להשפיע על הממשל האמריקני שינהיג מדיניות מתונה יותר כלפי ישראל . למרות התמיכה הכלכלית והפוליטית בה לא נתפסה מדינת ישראל כמרכז היחיד בחיי העם היהודי . כבר בשנות ה50- שללו מנהיגים יהודים בתפוצות את התפיסה שהעמידה במרכז את קיבוץ הגלויות במדינת ישראל . הם תבעו להעמיד במרכז את ּכלל ישראל ולהכיר באפשרות הקיום היהודי מחוץ למדינת ישראל . ראשי ארגונים יהודיים בארצות הברית התנגדו למעורבות של ישראל בחיי הקהילות , ונטו לא להתערב במחלוקות פוליטיות ואידאולוגיות בישראל . באופן חריג התערבו יהודי ארצות הברית בשאלה " מיהו יהודי" ( עמ' , ( 216 שהייתה בעיניהם סוגיה הנוגעת לכלל העם היהודי . הניסיון של ממשלת ישראל ב1995- לתקן את חוק ההמָרה באופן שיקנה סמכות בלעדית בנושא הגיור לבתי הדין הרבניים - עורר סערה בקרב יהודי התפוצות . הסערה קמה כי רוב תעודה 1 הסבירו את הכותרת "נ ְ י ּ וּוּומ ְ ּבִדיתא . " מה מסמלת ּ ּומ ְ ּבִדיתא ? היעזרו במקורות מידע . 2 כיצד רואים יהודי ארצות הברית את ייעודם לפי שיר זה ? 3 איזו עמדה מבטא אלתרמן ביחס לקיום היהודי בתפוצות ? שערו מה היו מניעיו . ני ּ וּוּומּב ְ דית ָ א , נתן אלתרמן " יעּוד ָ ותפ ְ ִקיד ּ ׁשל יה ֲ דּות אמ ָ ִריָקה ֶ - ל ִ ה ְ יֹות מ ְֶ ּכז ׁשנ ִ י לא ָ ֻ ּמה , מ ִ חּוץ ל ִ מ ְ ִדינ ַ ת יׂשָרא ֵ ל . ּכמ ֹ וֹוֹול ַ ת ּבבל ּבׁשעּת . " מן ִ ה ַ ּמחׁשבה ְ ה ַ ּצ ּ ֹונית ִ ּבא ְרּ ֹות ה ַ ּבִרית יּתכ ֵ ן ּבאמ ֱ ֶ ת - עד חכ ֲ ַ ם ה ָ ָרזים ! - ּכי ְ ד רּ ׁשים ל ָ נּו ׁשני מ ְֶ ּכזים . ּבמ ְ ִדינת יׂשָרא ֵ ל , ׁשּתפ ְ ַרח ותׂשיׂש , יׁשּכנּו ח ַ כמ ְ ֵ י ט ְ ב רּ יה , מ ָ ר ֹ וֹוֹו טּוניס . א ֲ בל יתר ח ַ כמ ְ ֹיֹ א ּ ׁשא ָ ר א ָ מו ַיֹ א יׁשּכנּו ל ָ ה ֶ ם ּבסינס ִ ִ ינט ִ י , אֹוה ָ יֹו . ּכ ְ .ך ּבּבר ּ ְקל ִ ין יׁשב ּ ּוּכל ה ָ עם ׁשָרעית ויה ְ יּו א ֶ זָרח ֶ יה ָ ׁשל נ ְ יּו - ּ ּומ ְ ּבִדיתא . ּומ ִ ּבל ִ י לא ְ ַ ּבד ה ַ ּנתינּות וה ַ " פּ ס" יח ַ ּבר ּ ּו ּכמ ֹ וׁשת ּבבל , א ֶ ת ה ַ ּׁש"ס . יח ַ ּברּו א ֶ ת ה ַ ּׁש"ס , יח ְ ּתמּו תל ְ מ ּ ּו-ּבבל ִ י , איז ִ ְ נ ְ 'ט א ִ יט ל ַ ולי ִ ? ּכבר ה ָ יתה כ ָ זאת פּ עם )גֹ ל גֹ ל ׁשחֹוז ֵ ר ( - וגם א ָ ז הא ָ ּמה ֻ ֹלא ה ִ פ ְ ס ִ יד ָ ה . נֹו , ס ֵ ר . הן ֵ פּ י-ׁשנ ַ ים ה ָ עם ית פּ ּתח ַ וייף א ִ ם נבט ִ יח ַ ל ֹ ֹוׁשנ ֵ י מ ְֶ ּכזים ּוסניף ְ . - - יּתכן ֵ . ּביח ּ ּו ּכׁש יֹ ׁש ה ַ נמ ָ ָקה פ ִ יל ֹ ֹוֹופ ִ ית-ה ִ יס ְ ט ֹ ִרית ּכמ ְ עט-עמּקה ֻ . ועל-ּכל- פּ נ ִ ים ט ֹ ֹו ׁשּתס ִ יס ָ ה מ ַ חׁשבּתית ְ י ׁ ׁשּבְקה ַ ל צ ִּ ֹוני א ְַרּ ֹות-ה ַ ּבִרית ! ה ַ ּמחֹות ה ֵ ם עִרים וכח ָ ם א ֵ ינֹו תׁש וכ ָ ל פּ עם עֹול ֶ ה ַרעיֹון ח ָ דׁש ָ . ַ ַר מּוזר ְקצ ָ ת ׁשּקו מ ַ חׁשבּתם ֲ זה ה ַ ח ַ ד ּכה חֹותר ּבעּקר ּבכ ִּ ּון א ֶ ח ָ ד : ה ּ ּו חֹותר ּבעּקר לפ ֵ רׁשּולג ּ ֹות לּמה א ֵ ין צ ְ ִריכים ִ לעלֹות . ) הטור השביעי , ספר ראשון , תש"ג-תשי"ד , עמ' ) 241-239

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר