עמוד:253

החוקר אודי לּב ֶ ל כותב כי מאז 1948 " משפחת השכול נדרשה לתפקד כסמל שיתרום למורל ולמדינה . " ציפו ממנה להתנהגות מאופקת , ללא גילוי חיצוני של הכאב . המשפחות השכולות היו לסמל והתנחמו גם בהזדהות הציבור עם אבלן ְ . אבל מאז מלחמת יום הכיפורים נסדקה תבנית מאופקת זו ומשפחות הנופלים , ובהן גם משפחות הנופלים במלחמות הקודמות , החלו להביע את כאבן הפרטי ברבים . מאז שנות ה , 90- משפחות שכולות רבות מבקשות לתת ביטוי אישי לאבלן על גבי המצבות של יקיריהן . בית המשפט העליון נענה לפנייתן והורה לשר הביטחון למצוא דרך שתבטיח איזון בין האחידות בבתי הקברות הצבאיים לבין הצרכים הפרטיים של המשפחות השכולות . והיום , בבתי הקברות מופיעים גם גילויים של הנצחה אישית . תעודה בין "מגש הכסף" ל"הזמנה לבכי" א . מּג שּ הּכסף , נתן אלתרמן " א ֵ ין מ ְ ִדינה נּתנת ל ְ עם על מ ַ ּג ׁ ׁשׁשל ּכס ֶ ף" ) חיים וייצמן ( ... וה ָ א ֶָ רץ ּתׁשֹקט . עין ׁשמ ַ ים א ֹ ֶדמ ֶ ת ּתעמ ְ עם לא ִ ּטּה על ּגב ּ ול וֶ ת עׁשנים ִ . ואּמה ֻ תעמד - ְ קרולעת ל ֵ ב א ְַ ך נ ֹ ׁשמ ֶ ת - ... ל ְַ ּבל א ֶ ת ה ַ ּנס , הא ָ ֶ ח ָ ד , אין ֵ ׁשני ... ה ִ יא ל ַ ּט ֶ קס ּת ּוֶ ן . היא ִ תקולם למולל ס ַ ה ַ ר ועמ ְ ד ָ ה , ט ֶֶ ררץי ֹוֶ ע וֶ טה ָ ח ַ ג וא ֵ ימה ָ - - . א ָ ז מ ִ ּנג ֶ ד יצ ְ אול נעָרה ונער וא ַ ט-א ַ ט יצ ְ עדול ה ֵ ם א ֶ ל מולל הא ָ ּמה ֻ . ל וֶ בׁשי חל וח ֲ ג וֶ ר , וכבֵדי ִ נעל ַ ים , ּבּנתיב יעלול ה ֵ ם ה ָ ל ֹ נ וה ַ ח ְֵ ׁש . ֹלא ה ֶ ח ְ ל ִ יפול בגד ְ ָ ם , ֹלא מ ָ ח ּ וול ֹוֶ ּבּמים א ֶ ת עּקב ֹוֶ י וֶ ם-ה ַ ּפ ֶ נ ול ֵ יל קּ ו-הא ָ ֵ ׁש . עיפ ִ ים עד ּבלי ִ ֵקץ , נזיִרים מּמ ִ ְ ר וֶ ע , ונ וֶ ט ְ פ ִ ים ט ַ ל ְ ל ֵ י נע ּ ִרים עב ִ ּיים - - ּדם ה ַ ּׁשנים יּג ׁ ול , ועמ ְ דול לבלי ִ -נ וֶ ע . ואין ֵ א וֶ ת א ִ ם ח ַ ּיים ה ֵ ם א וֶ אם ִ ירוליים . א ָ ז ּתׁשא ַ ל הא ָ ֻ ּמה , ׁשטולפ ַ ת ּדמ ַ ע-וקסס ֶ ם . ואמ ָ ְ ָרה : מ ִ י א ַ ּתם ? וה ַ ּׁשנים , ׁ שקרטים ִ , יענול לּה : א ֲ נחנול ְ מ ַ ּגׁש ה ַ ּכס ֶ ף ׁשעל ָ יו ל נ נּתנה מ ְ ִדינת ה ַ ּיה ּ ִדים . ּכ נ יאמ ְ רול . ונפ ְ לול לַרגל ּ ּהע וֶ ט ְ פי ֵ -צ ֵ ל וה ַ ּׁשא ָ ר יס ֻ ּפר ּבת וֶ ל ְ ד וֶ ת יׂשָרא ֵ ל . ) הטור השביעי , ספר ראשון תש"ג-תשי"ד , עמ' ) 155-154 אנדרטה לזכר החיילים שנרצחו בפיגוע בצומת בית ליד , הּפסלת : שרה קונפורטי אנדרטה לזכר 73 חללי אסון המסוקים , שְּ אר י ָׁ ּוב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר