עמוד:173

המחקר מן יעדי פעולות התגמול [ ... ] אין ספק כי למדיניות התגמול היו יעדים מוגדרים במסגרת מדיניות הביטחון הכוללת של מדינת ישראל . אבל כפי שכבר הבהרנו קודם , קשה להתעלם מן התחושה כי מדיניות זו נתנה ביטוי גם לצורך אנושי-טבעי של ענישה ונקמה , כתולדת לחצים של דעת קהל . בהיעדר יכולת לפגוע , בכל מקרה , במסתננים עצמם , ּ ּוונ ָ ה הענישה מטבע הדברים אל -מקורביהם- למיניהם , ואל המדינות אשר מתוך שטחן יצאו לפעולה נגד ישראל . מדיניות התגמול נועדה אפוא , במידה רבה , לענות על התביעה ש-חייבים לעשות משהו [ ... ] .- ) ז- שלום , דוד בן גוריון , מדינת ישראל והעולם הערבי , , 1956-1949 עמ- ) 158 1 מה היו המניעים לפעולות התגמול , לדעת הכותב ? ...- 2 מדיניות זו נתנה ביטוי גם לצורך אנושי-טבעי של ענישה ונקמה , כתולדת לחצים של דעת קהל -. מה דעתכם על קביעה זו ? היעזרו גם בעמ- . 171 הפגיעה באזרחי ישראל נמשכת למרות פעולות התגמול , הפגיעה באזרחי המדינה נמשכה והחריפה . חוליות מסתננים חדרו ממצרים ומירדן לשטח ישראל וביצעו פעולות קשות שזעזעו את המדינה . דוגמאות : במעלה עקַרּבים במזרח הנגב הותקף אוטובוס בדרכו מאילת לתל אביב , ו11- מנוסעיו נרצחו 17 ) במרס . ( 1954 במושב שפריר שבקרבת רמלה חדרה חוליית מסתננים לבית הכנסת ביישוב , פתחה באש על המתפללים וארבעה ילדים נרצחו 11 ) באפריל . ( 1956 בקיבוץ נחל עוז שבגבול מצרים רצחו מסתננים את ַ ּכז הביטחון של הקיבוץ , רועי רוטברג , ומעשי התעללות קשים נעשו בגופתו 29 ) באפריל . ( 1956 בקיבוץ רמת רחל שליד ירושלים ירה חייל ירדני על משתתפים בכינוס ארכאולוגי שנערך במקום , ופגע בעשרה בני אדם 26 ) בספטמבר . ( 1956 פעולות המסתננים גררו פעולות תגמול של צה"ל . כך לדוגמה , ב10- באוקטובר , 1956 בעקבות רצח של שני פועלים יהודים בפרדס בקרבת הגבול , התקיף צה"ל את משטרת קלקיליה שהייתה בשטח ירדן . פעולות התגמול אמנם חיזקו במידת מה את תחושת הביטחון בקרב האזרחים בישראל , אבל לא חיסלו את תופעת ההסתננות וגררו בעקבותיהן גינויים של האו"ם ושל מדינות המערב . תעודה הרמטכ"ל משה דיין מספיד את רועי רוטברג , ַרּכז הביטחון של נחל עוז , 30 באפריל 1956 רועי רוטברג נולד ב24- באפריל 1935 בתל אביב . ב1952- התנדב לצה"ל במסגרת הנח"ל עוד לפני ה ַ ג ִ יעֹו לגיל גיוס . כשהגיע לנחל עוז התמנה לרכז הביטחון של המקום . אתמול עם בוקר נרצח רועי . השקט של בוקר האביב סנ ִ וורֹו ְ , ולא ראה את האורבים לנפשו על קו התלם . אל נא נטיח היום האשמות על הרוצחים . מה לנו כי נטען על שנאתם העזה אלינו ? שמונה שנים ה ִ נם ָ יושבים במחנות הפליטים אשר בעזה , ולמול עיניהם אנו הופכים לנו לנחלה את האדמה והכפרים בם ישבו הם ואבותיהם . לא מהערבים אשר בעזה , כי אם מעצמ ְ ֵ נּו נבקש את דמו של רועי . איך עצ ַ מ ְ נּו עינינו מלהסתכל נ ְ כֹוחה ָ ) באופן ישר ונכון ( בגורלנו ומלראות את יעוד דורנו במלוא אכזריותו ? הנשכח מאתנו ) האם שכחנו ( כי קבוצת נערים זו היושבת בנחל עוז נושאת על כתפיה את שערי עזה הכבדים ? מעבר לתלם הגבול גואה ים של שנאה ומ ַ אוויי ֲ ) ותשוקות ( נקם המצפה ליום בו תְקהה ֶ השלווה את דריכותנו , ליום בו נאזין לשגרירי הצביעּות המתנכלת הקוראים לנו להניח נשקנו . אלינו ורק אלינו זועקים ְדמי ֵ רועי מגופו השסוע . על שאלף נדרנו כי דמנו לא ייגר ) יישפך ( לשווא , ואתמול שוב נ ִ פ ְ תינּו ) התפתינו , ) האזנו והאמנו . את חשבוננו עם עצמנו נעשה היום , דור התנחלות אנו , ובלי כובע הפלדה ולוע התותח לא נוכל לטעת עץ ולבנות בית . אל נירתע מלראות את המ ַ ׂשטמ ֵ ה ָ ) הׂשנאה ( המל ְ ַ ּבה וממלאת חיי מאות אלפים ערבים היושבים סביבנו . אל נסב את עינינו פן תחלש ידנו . זו גז ֵ רת דורנו . זו ברירת חיינו - להיות נכונים וחמושים , חזקים ונוקשים , או כי תישמט החרב מאגרופנו ויכרתו חיינו . רועי הנער אשר הלך מתל-אביב לבנות ביתו בשערי עזה להיות חומה לנו , האור שבלבו עיוור את עיניו ולא ראה את ברק המ ַ אכ ֲ ֶ ל ֶ ת ) הסכין . ) הערגה לשלום החרישה את אזניו ולא שמע את קול הרצח האורב . ּכבדּו שערי עזה מכתפיו ויוכלו לו ) וגברו עליו . ) ) ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון ) . 1 כיצד התייחס דיין אל רוצחי רועי רוטברג ? 2 דיין מציג בהספד את "גזרת דורנו . " מהי בעיניו ? 3 ההספד על רועי רוטברג מציג ערכים של החברה הישראלית באותה תקופה . מהם ? האם ערכים אלה תקפים בחברה הישראלית גם בימינו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר