עמוד:61

• המחלקה הערבית - הוכשרו בה עשרות צעירים דוברי ערבית , בעלי חזות ערבית , בקיאים בתרבות הערבית ובמנהגי הערבים . המחלקה הגרמנית - הוכשרו בה לוחמים מן הפלמ"ח דוברי גרמנית , בעלי חזות אִרית , שהיו בקיאים בתרבות הגרמנית . אבל עם ההתקדמות המהירה של כוחות גרמניה בפיקודו של גנרל רֹומל במצרים בקיץ , 1942 חשש היישוב שבריטניה תפנה ַ את כוחותיה מארץ ישראל , ולכן תוכננה תכנית הּכְרמל שנקראה גם תכנית הצפון . על פי התכנית תרוכז האוכלוסייה היהודית של ארץ ישראל באזור הכרמל ובו תתגונן . תכנית הכרמל התבססה על ההבנה כי בריטניה תסייע ליישוב בביצור האזור ובציוד צבאי . לאחר הניצחון הבריטי על רֹומל באל-עלמיין ב2- בנובמבר , 1942 כשהוסר האיום הגרמני על המזרח התיכון , ּפחת ָ בהדרגה שיתוף הפעולה הביטחוני שיזמו הבריטים עם היישוב . תעודה מתוך פקודת היום להקמת הפלמ"ח , 16 במאי 1941 פקודת חירום מספר 2 הקמת פלוגות מחץ ) פלמ"ח ( . 1 בעקבות ההחמרה במצב הביטחון החליטה ה-מא ) המפקדה הארצית ( בישיבה מיום 16 . 5 להקים ולהציב במצב " ה ִ י ּ ֹון" תשע פלוגות מחץ ) פלמ"ח ( לפי החלוקה דלקמן : 3 פלוגות בגליל הצפון 2 פלוגות בגליל התיכון 3 פלוגות בגליל הדרום 1 פלוגה במחוז ירושלים . 2 פלוגות אלה תורכבנה מחברי ה-אר ) הארגון , הכוונה ל"הגנה ) " מהחטיבות הקיימות על יסוד התנדבות ונכונות אישית : א . להתגייס לשירות הפעיל תוך 24 שעות ממתן הפקודה להתגייסות ע"י הפ . הע . ) הפיקוד העליון ( ב . לשרת בכל תפקיד שיוטל עליו בכל מקום ובכל עת כפי שיוחלט ע"י הפ . הע . . 3 פלוגות המחץ תהיינה רזרבה קרבית ארצית וגלילית . [ ... ] ) י' סלוצקי , ספר תולדות ההגנה , כרך שלישי - ממאבק למלחמה , חלק ג , עמ' . 1854 ההדגשות במקור ( 1 איזה מידע אפשר להפיק מן הפקודה על הסיבות להקמת הפלמ"ח , על מבנה הפלמ"ח , על אופי הגיוס לפלמ"ח ועל חובות המתגייסים ? א ְ ְר ִ וין רֹומל - ( 1944-1891 ) מפקד בצבא גרמניה . כונה " ׁ ּוע ַ ל המדבר" בשל ניצחונותיו בקרבות בצפון אפריקה במלחמת העולם השנייה . לאחר התבוסה באל-ע ַ למיין הוחזר לגרמניה וקיבל את הפיקוד על אזור תעלת למנ שּ . היה אחד מקציני הצבא שקשרו קשר להתנקש בחיי היטלר ב20- ביולי . 1944 משנכשל ניסיון ההתנקשות , והקושרים מקציני הצבא נחשפו - אילץ אותו היטלר להתאבד , כיוון שלא רצה להעמיד את רומל , שהיה מפקד צבא נערץ , למשפט בעוון בגידה . מפה : 10 תכנית הכרמל , תכנית הצפון חברי פלמ"ח מתאמנים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר