עמוד:49

ארגון ה"הגנה" מחליט על "יציאה מן הגדר" התארגנות ה"הגנה" במאורעות 1939-1936 הייתה שונה מהתארגנותה בזמן מאורעות , 1929 במיוחד לאחר שהחריפו התקפות הערבים על היישובים והתברר כי אין להסתפק בהתבצרות בתוך היישובים ובהגנה עליהם מבפנים . בירושלים וביישובים הסמוכים לה הוקמו ב1936- חוליות של חברי " הגנה" שנקראו " הנֹודדת , " ועליהן פיקד יצחק שדה . החברים שגויסו ל"נודדת" לא המתינו בתוך היישוב לבוא הפורעים אלא פעלו בהגנה אקטיבית . לאור התפיסה שכונתה " יציאה מן הגדר" א ְ רבּו חברי " הנודדת" לתוקפים בצאתם מבסיסיהם , ותקפו כפרים ערביים שנתנו מסתור לפורעים . במהלך אימוניהם ופעילותם רכשו חברי " הנודדת" ידע וניסיון בלחימה - בהצבת מארבים , בלחימת לילה ובדרכי הסוואה . תוך כדי התמודדות עם בעיות הביטחון הקשות הוקמו במסגרת ה"הגנה" פלוגות שדה - פו"ש , שפורקו בתום המרד הערבי . תוכנן כי פלוגות השדה יהוו כוח ארצי ויפעלו על פי צרכים אסטרטגיים של היישובים . חברי פלוגות השדה נשלחו , בהוראת המפקדה הארצית של ה"הגנה , " לסייע ליישובים ולאזורים מותקפים . פעילות הפו"ש תרמה לגיבושו של כוח צבאי ולצבירת ניסיון צבאי . בזמן המרד הערבי גברה יכולת ההתגוננות של היישובים , ושום יישוב לא ננטש . היישובים אף הצליחו להגן על האזורים שבין יישוב ליישוב . לאחר המרד הפיקה ה"הגנה" לקחים ארגוניים משלוש שנות המאמץ הצבאי , וקבעה את " תקנון השירות הכללי" של הארגון . על פי התקנון הוצבו לוחמי ה"הגנה" בשני חילות : חיל משמר ) חי"מ ( - חיל שתפקידו היה לשמור ולהגן על היישובים . חיל השדה ) חי"ש ( - חיל נייד ומיומן שתפקידו היה להילחם בכל מקום . תעודה בעד מדיניות ההבלגה א . מדברי דוד בן גוריון , 18 באוגוסט 1936 [ ... ] השתמשות שיטתית בטרור-נגדי תעמיד אותנו , בעיני הממשלה , למרות היותנו הנתקפים מלכתחילה , במצב אחד עם הערבים , ולא יתנו לנו להזדיין באופן ל ֵ ג ָ ל ִ י ) באופן חוקי ( וגם יעשו הכול למען ּפרֹוק מ ֵ א ִ תנּו הנשק ) כדי לקחת מאתנו את הנשק . ) התחדדות הטרור משני הצדדים מוכרחה להביא להפסקת העלייה [ ... ] ּומ ִ ט ְ עמ ִ ים פוליטיים בלבד אסור לנו ללכת בדרכי הערבים [ ... ] הערבים נלחמים באנגליה , וה ָ אינ ִ ְ ט ֶ ֶרס הפוליטי שלהם הוא להילחם באנגליה , כי הם רוצים להרחיק אותה מהארץ שהם מאמינים שהיא ארצם . אנחנו לא רוצים להרחיק את אנגליה , אלא ל ְ ה ֶ פ ֶ ְך , ל ְָ ֵרב אותה , למשוך אותה , לרכוש אותה - לסייע לנו לשוב לארץ . הערבים אינם זקוקים לאנגלים , אלא להפך , רוצים להיפטר מהם . אנו זקוקים להם , ורוצים בהישארותם ובעזרתם לנו . [ ... ] לא בטרור ולא בהטלת אימה נרכוש את עזרת אנגליה - ועזרה זו נחוצה לנו . הכרת אמת פוליטית זו אולי אינה נעימה . לא נעים ליחיד להזדקק לא ָ ַ ח ֵ ר , על אחת כמה וכמה שלא נעים ל ְ עם להזדקק לעם שני . אבל אין אנו העם היחיד שזקוק לעזרת עם שני , אם כי אין שום עם אחר הזקוק כל כך לעזרה כמונו [ ... ] ) ד' בן גוריון , זיכרונות , כרך ג , עמ' . 386-379 ההדגשות במקור ( ב . מדברי ּבֵ ְרל כצנלסון בקונגרס הציוני ה-כ"א , אוגוסט 1939 [ ... ] הבלגה הרי זו שיטה מדינית ּ ּוּוס ָ ִרית כאחת , הנובעת מתוך תולדותינו ומתוך מציאותנו , מתוך אופיינו ומתוך תנא ָ י ֵ מלחמתנו . א ִ למ ְ ָ לא ֵ היינו נאמנים לעצמנו ונוקטים בקו אחר , היינו מזמן מפסידים את המערכה . ואילו היינו מקיימים - תחת ) במקום ( מעשי גבורה אמיתית - מעשי גבורה מדּומ ְ ָ ה , היינו מ ְ מ ִ יטים ִ ָקֵ ֹון על עצמנו ) מביאים על עצמנו בושה וביזיון ( והיינו נאלצים לשלם מחיר יקר ביותר . אינני נירתע מפני תשלום מחיר . [ ... ] מוכן אני לשלם מחיר רב בעד ארץ ישראל ובעד חירותנו בה , אך בשום אופן אינני רוצה לשלם בעד מעשי א ִ וול ֶ ת ותעתועים ה ַ מ ַ ל ְ ּבינ ִ ים את פנינו ) מעשים מטופשים ומוטעים המביישים אותנו . ) משום שבחרנו בשיטת ההבלגה , לפיכך נוצרה בארץ בדרך כבוד מ ֵ עין מ ִ יל ִ יצ ְ יה של יהודים ) חיל הנֹוטִרים , ) העתידה לשמש גרעין צמיחה ) בסיס ( ל ִ ְדבר מה חשוב עוד יותר . משום שבחרנו בשיטת ההבלגה , יכולנו להגן על הקיים וליצור יישובים חדשים . ּבל ְ עֵדי ההבלגה לא היינו מגיעים לכך . על ידי ההבלגה יצרנו אפילו אצל ּפ ִ קידּות אויבת ואצל הצבא הבריטי יחס של כבוד לאדם היהודי , האמיץ והצודק . ) ב' כצנלסון , כתבים , כרך ט , עמ' ) 69-66 1 אילו נימוקים מעלים דוד בן גוריון וברל כצנלסון לצורך במדיניות ההבלגה ? 2 מיינו את נימוקיהם להיבטים . במה הם דומים ובמה הם שונים ? 3 חוו דעתכם על מדיניות ההבלגה . ) תוכלו להיעזר גם בטיעונים של מתנגדי ההבלגה , בתעודות שבעמ' ) . 52-51 יצחק שדה - ( 1952-1890 ) המפקד הראשון של הפלמ"ח . עלה לארץ בשנת , 1920 נמנה עם מייסדי "גדוד העבודה" ואחר כך היה חבר ה"הגנה . " נטל חלק במלחמת העצמאות והיה שותף בבניית צה"ל . את שם המשפחה שלו , לנדוברג , שינה ל"שדה , " כשם פלוגות השדה של ה"הגנה" שהיה שותף בהקמתן . חניכיו העניקו לו את הכינוי "הזקן . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר