עמוד:40

לחזרה ולדיון . 1 החוקר אליקים רובינשטיין טוען , כי "בתקופת השלטון הבריטי נוצרה בארץ ישראל מערכת מוסדות דו-אג ּ פִית , שכונתה ב ְ רבֹות הימים בשם 'המוסדות הלאומיים . "' ( היישוב בימי הבית הלאומי , עורך : ב' אליאב , עמ' ( 136 א . מה היו שני האגפים של מערכת המוסדות שהוקמה ביישוב בתקופת השלטון הבריטי ? ב . אילו מוסדות היו בכל אחד מן האגפים ומה היו סמכויותיהם ? ג . איזה מן האגפים היה חזק יותר ? מדוע ? ד . האם אתם מסכימים עם הטענה , שמוסדות אלה הכינו תשתית למדינה יהודית עצמאית ? נמקו . . 2 בשנות ה20- וה30- חלה התפתחות דמוגרפית עצומה בארץ ישראל והיישוב היהודי הלך וגדל ופיתח חיי כלכלה . מה הייתה תרומתם של העולים בשנים אלה לבניית הבית הלאומי בתחום הפוליטי , החברתי והכלכלי ? הדגימו . . 3 בהתייחסה להסתדרות , מעריכה ההיסטוריונית אביבה חלמיש כי "ההסתדרות הייתה ארגון פועלים יחיד במינו שלא היה לו אח וֵרע במקומות אחרים . היא פעלה בתחומי חיים רבים ונטלה על עצמה ַ מגוון רחב של תפקידים , שלא אחת עמדו בסתירה זה לזה " . ( מבית לאומי למדינה בדרך , כרך א , עמ' ( 232 א . תארו שלוש פעולות מתחומים שונים שעסקה בהן הההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל . ב . חוּו דעתכם על גישתה של אביבה חלמיש - האם ההסתדרות לקחה על עצמה פעולות סותרות ? הסבירו . . 4 מחנה הפועלים ניסה לעצב את החברה בארץ ישראל על פי חזונו הלאומי-החברתי . א . מה הייתה האידאולוגיה של מחנה הפועלים וכיצד היא באה לידי ביטוי - בכלכלה , בחברה ובהקמת צורות התיישבות שונות בשנות ה20- וה ? 30- הדגימו . ב . איזו ביקורת מתח מחנה הפועלים על המחנה האזרחי בעניין התרומה לבניין הבית הלאומי ? . 5 זאב ז'בוטינסקי כתב : "עבודה נקראת כל התאמצות של הגוף או המוח ] ... [ כל מי שעושה התאמצות ] ... [ שייך לקהל העובדים וייח ּ ּוֹו אינו נופל מזה של הגדול בחלוצים ] ... [ פעולתו של החנווני ָ לא גדולה ולא פחותה מפעולתו של הפועל השכיר ושל שאר סוגי העובדים , בין שהם עובדים בשריריהם ובין שהם עובדים במוחם " . א . מהי עמדתו של זאב ז'בוטינסקי בנוגע לחוגים החברתיים השותפים לבניין ארץ ישראל ? הסבירו . ב . מה הייתה התרומה של המעמד הבינוני לבניין ארץ ישראל - בהתיישבות , בכלכלה ובתרבות ? הדגימו . ג . מה היו נושאי המחלוקת בין מחנה הפועלים לבין המחנה האזרחי ? ד . מה עמדתכם בוויכוח בין שני המחנות ביישוב ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר