עמוד:28

הפועלים מקימים את "גדוד העבודה" בכנס זיכרון ליוסף טרּומּפ ֶ לדֹור , שערכו חניכיו מתנועת " החלוץ , " הוקם בקיץ 1920 " גדוד העבודה וההגנה על שם יוסף טרומפלדור . " מטע ֲ מי חׁשאיּות ָ ומחשש מן השלטון הבריטי , הושמטה בדרך כלל המילה " ההגנה" מׁש ֵ ם הגדוד והוא ּ ּונה בקיצור - " גדוד העבודה . " המייסדים היו פועלים מעולי העלייה השלישית , שעסקו בסלילת כבישים והתגוררו במחנות אוהלים . מחנות האוהלים היו זמניים , והם הועברו ממקום למקום לפי התקדמות סלילת הכביש . הפועלים במחנות העבודה חיו בתנאי מחסור קשים , וחיי השיתוף עזרו להם להתמודד עם הקשיים . ל"גדוד העבודה" הייתה מטרה כפולה : מטרה לאומית - בניין הארץ ; ומטרה חברתית-מעמדית - הקמת קֹומּונה כללית , קיבוץ גדול של כל העובדים העבריים בעיר ובכפר , שתהיה בו ק ּ ּפה ָ משותפת והוא יתבסס על עקרונות של שוויון וצדק . חודשים ספורים אחרי הקמת " גדוד העבודה" הגיע מספר החברים בו ל600- איש . הם היו מאורגנים בקבוצות , וכל קבוצה נקראה פלוגה . מושגים צבאיים כמו " פלוגה" או " גדוד" נשאבו מן המהפכה ברוסיה . חברי הגדוד הושפעו מרעיונות המהפכה ה ּ ֹולׁש ֵ ב ִ יקית שהתחוללה ברוסיה ב , 1917- וחלקם אף השתתפו בה . גוש המפלגות הדתיות " המזרחי" נוסדה בווילנה ב1902- כמפלגה דתית ציונית על ידי הרב יצחק יעקב ַרי ְ ינס , והייתה המפלגה הראשונה שהוקמה בהסתדרות הציונית . " המזרחי" תמכה בציונות המדינית ופעלה לקיום פעולות תרבות ברוח התורה . בארץ ישראל החלה " המזרחי" לפעול ערב מלחמת העולם הראשונה , ולאחר המלחמה הקימה רשת חינוך שנקראה " תחּכמֹוני ְ " ופעלה להקמת הרבנות הראשית ומועצות דתיות . " הפועל המזרחי" נוסדה בארץ ישראל ב1922- על ידי פועלים חברי " המזרחי , " שביקשו לבנות את הארץ תוך שילוב בין תורה לעבודה . מייסדיה של המפלגה היו צעירים דתיים שעלו מפולין ומליטא וביקשו לעבוד כפועלים תוך שמירה על מסגרת החיים הדתיים . " הפועל המזרחי" הייתה קרובה למפלגות הפועלים וחבריה נטלו חלק בהקמת יישובים - מושבים וקיבוצים . זאב ז'בוטינסקי - ( 1940-1880 ) מנהיג המפלגה הרביזיוניסטית , סופר ועיתונאי . ב1929- יצא מן הארץ לקונגרס הציוני , אך הבריטים לא התירו לו לשוב . ב1935- פרש מן ההסתדרות הציונית . נפטר בניו יורק , ובשנת 1964 הועלה ארונו לארץ והוטמן בהר הרצל בירושלים . נהג לחתום על חלק מיצירותיו בכינוי הספרותי "אלטלנה . " הרב יצחק יעקב ַרי ְ ינס - ( 1915-1839 ) יליד ליטא , מייסד תנועת המזרחי ומנהיגה . רב בווילנה שבליטא ובלידה שברוסיה הלבנה . בלידה ייסד ב1905- ישיבה שלימדו בה , בצד לימודי הקודש , לימודי חול על פי תכנית לימודים ממשלתית . הצטרף לתנועת "חיבת ציון" והשתתף בוועידת קטוביץ . היה חבר ההסתדרות הציונית ומשנת - 1900 ציר בקונגרסים . הנהיג את המזרחי עד מותו . גוש מפלגות המרכז והימין מפלגת הציונות הכללית פעלה עוד בהסתדרות הציונית והיו בה אנשים מהמעמד הבינוני ובעלי מקצועות חופשיים . ב1931- נוסדה " ברית הציונים הכלליים" ובעקרונותיה הדגישה את חשיבות ארץ ישראל והעם היהודי על פני אינטרסים מעמדיים וביקשה לעודד את המעמד הבינוני ואת היוזמה הפרטית . כוחה של הציונות הכללית בארץ ישראל גבר עם עליית בני המעמד הבינוני בשנות ה20- וה . 30- המפלגה הֵרביזיֹוניסטית - הצה"ר ( ראשי תבות של ' הציונים הרביזיוניסטים , ( ' נוסדה ב , 1925- ומנהיגה היה זאב ז'בוטינסקי . ז'בוטינסקי דרש ֵרב ִ יזיה - שינוי - במדיניות התנועה הציונית כלפי הבריטים . המפלגה הרביזיוניסטית פעלה ברוח הציונות המדינית של הרצל , וסב ְ ָרה כי יש לפעול בראש ובראשונה כדי להשיג הסדר מדיני גלוי ופומבי לבניית הבית הלאומי שיוקם על שתי גדות הירדן . במדינה היהודית שתקום יש לפעול ליצירת רוב עברי ויכולת הגנה . בתחום החברתי-הכלכלי סברה הצה"ר שיש לפעול לעידוד התעשייה והמסחר והדגישה את חשיבות ההון הפרטי בבניין הבית הלאומי . על פי תפיסת ז'בוטינסקי יש להציב רק דגל אחד - חד נס : הדגל הלאומי , ובכך הביע את התנגדותו למפלגות הפועלים , שביקשו לשלב בין ציונות לסוציאליזם . לאור מחלוקת בתוך ההסתדרות הציונית פרשה ממנה הצה"ר ב1935- והקימה את ההסתדרות הציונית החדשה - הצ"ח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר