עמוד:22

מבזק ועד הצירים שהגיע לארץ ישראל באפריל 1948 הוכר על ידי הבריטים כגוף המייצג את ההסתדרות הציונית , ובראשו עמד בתחילה ד"ר חיים ויצמן . ועד הצירים פעל לשיקום היישוב היהודי לאחר מלחמת העולם הראשונה . ב19- באפריל 1920 התקיימו בארץ ישראל בחירות לאספת הנבחרים הראשונה של היישוב . קרן היסוד - ממוסדות ההסתדרות הציונית . הוקמה ב1920- ונועדה לספק אמצעי מימון לעלייה ולהתיישבות בארץ ישראל . השקיעה במפעלים כלכליים כמו לדוגמה : חברת החשמל , מפעל האשלג , וסייעה בהקמת יישובים . קרן קיימת לישראל ) קק"ל ( - ממוסדות ההסתדרות הציונית . נוסדה ב1901- ונועדה לרכוש אדמות בארץ ישראל , להכשירן להתיישבות ולעסוק בייעּור . עליונּות מוסדות התנועה הציונית על מוסדות היישוב מוסדות התנועה הציונית ומוסדות היישוב גם יחד נקראו בשם המוסדות הלאומיים . למוסדות התנועה הציונית הייתה עליונות על מוסדות היישוב : פעילותם של מוסדות היישוב הוגבלה לענייני ּפ ְ נים בלבד , ואילו מוסדות התנועה הציונית זכו להכרה בינלאומית כגוף המייצג את כל היהודים בענייני ארץ ישראל - מתוקף אז ּ כָרם ּב ִ כתב המנדט . לפיכך עסקו מוסדות התנועה בענייני חוץ של היישוב ושל התנועה הציונית וגם בנושאי ּפ ְ נים של היישוב - עלייה והתיישבות . עוד סיבה לעליונות מוסדות התנועה הציונית על מוסדות היישוב קשורה בהיבט הכספי : למוסדות היישוב לא הייתה סמכות להטיל מסים , ולכן לא היו להם מקורות כספיים מׁש ֶ ל עצמם והם היו תלויים בקבלת תקציבים ממוסדות התנועה הציונית . נוסף על כך - רישיונות העלייה לארץ ישראל היו נתונים בידי ההסתדרות הציונית , היא זו שהקצתה ְ אותם לעולים החדשים והיא זו שסיפקה אדמות לאֹום להתיישבות . כל אלה תרמו לחיזוק כוחם של מוסדות התנועה הציונית על פני מוסדות היישוב . היישוב התפתח כחברה דמוקרטית וניהלו אותה מוסדות ייצוגיים . חוקרים מציגים כמה הסברים להתפתחותו של היישוב כחברה דמוקרטית : א . השפעת המסורת של הקהילות היהודיות - לקהילות היהודיות במזרח ובמערב הייתה אוטונומיה ובמסגרתה נוהלה הקהילה על ידי מוסדות ובעלי תפקידים . ב . השפעת התנועה הציונית - מאז הקמתה התנהלה התנועה הציונית כגוף בעל יסודות דמוקרטיים - נציגיה נבחרו בבחירות והוקמו בה מוסדות שהוענקו להם סמכויות שונות . ג . השפעת השלטון הבריטי - בבריטניה הייתה דמוקרטיה פרלמנטרית ומוסדות השלטון שלה וערכי הדמוקרטיה ששררו בה השפיעו על היישוב . הסוכנות - מוסד מייצג של העם היהודי כולו גוף מיוחד , שעסק בענייני ארץ ישראל , היה הסוכנות היהודית המורחבת שהוקמה ב . 1929- בסוכנות היהודית ישבו בצד הנציגים הציונים גם יהודים לא ציונים . השתתפותם של הלא ציונים התאפשרה מתוך התפיסה , שהקמת הבית הלאומי היא עניינו של העם היהודי כולו , ולפיכך גם יהודים שאינם ציונים זכאים להשתתף בהקמתו . נקבע כי נשיא ההסתדרות הציונית יתמנה לנשיא הסוכנות היהודית , וכך התמנה חיים ויצמן לנשיא הסוכנות היהודית עם הקמתה . מעמדה של הסוכנות הוכר כבר ּב ִ כתב המנדט ( תעודה בעמ' , 11 סעיף , ( 4 ולמעשה הייתה זהות בין הסוכנות היהודית לבין ההסתדרות הציונית . הנהלת הסוכנות היהודית ניהלה את המשא ומתן המדיני עם ממשלת בריטניה ועם הפקידּות הבריטית בארץ ישראל וכן עסקה בארגון העלייה , ההתיישבות החקלאית ובפיתוח הכלכלי של היישוב . לביצוע פעולות אלה הסתייעה הסוכנות בכספי קרן היסוד וקרן קיימת לישראל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר