עמוד:13

מוקמת ישּות מדינית חדשה - פלשתינה ( א"י ) המנדט הבריטי על ארץ ישראל אושר כאמור על ידי חבר הלאומים ב , 1922- אבל הממשלה האזרחית החלה לפעול כבר ב . 1920- אחת הפעולות הראשונות של ממשלת המנדט הייתה קביעת הגבולות של ארץ ישראל . עד תחילת המנדט הבריטי לא הייתה קיימת י ׁ ּות מדינית בשם " ארץ ישראל ; " וכעת , בראשית שנות ה , 20- הוגדרה ישות כזאת , ונוצר הצורך לקבוע את גבולותיה . הדיונים על קביעת הגבולות נערכו תוך התמודדות עם גורמים מדיניים שהיו קשורים לאזור . א . הגבול הצפוני - קביעת קו גבול זה של ארץ ישראל הייתה מורכבת ביותר ולּוותה ְ במחלוקת ובמתח רב . הגבול הצפוני הפריד בין שני אזורי מנדט : אזור מנדט שנמסר לניהולה של בריטניה ואזור מנדט שנמסר לניהולה של צרפת . קביעת קו הגבול הצפוני לא הייתה קשורה רק בשליטה על ט ִ ריט ֹ ְריה אלא גם בשליטה על מקורות המים - מי הירדן , מי הליטני ומי הי ְ רְרְך - שהיו חשובים לכלכלת ארץ ישראל . גם הבריטים וגם הציונים ביקשו לכלול אותם בשטח השלטון הבריטי , ואילו צרפת התנגדה לכך . הנציב העליון הראשון בארץ ישראל בשנים , 1925-1920 היה הְרּבְרט סמּואל , מדינאי בריטי-יהודי שתמך בהצהרת בלפור ונודע באהדתו לציונות . היישוב היהודי כינה אותו " הנציב הראשון ליהודה" וקיבל את פניו בע ֲ צ ָ רֹות חגיגיות ; ואילו הערבים קיבלו אותו בהפגנות מחאה ובתהלוכות אב ֶ ל . תעודה הְר ּבֵ ְרט סמּואל מגדיר את יעדיו כנציב עליון , 1920 קטע מהצהרתו הפומבית הראשונה של הרברט סמואל עם מינויו לנציב עליון . יש להקים בארץ ישראל ממשל אזרחי מ ִ יִדי , חופש דתי וניהול פנימי של ענייני הדת , פקידות גבוהה בריטית בעלת ניסיון , ופקידות נמוכה מקומית , ה ַ ׁשל ָ ט ָ ה מיִדית ִ של סדר וחוק ועידוד פעיל של הפיתוח הכלכלי . ארץ ישראל שתקבל כבישים , מסילות ברזל , נמלים , כוח חשמלי , אדמה מעובדת טוב יותר , החייאת אדמות שוממות , יערות נטועים , חיסול המ ָ לְריה ועידוד תעשיות כפריות ועירוניות ; ארץ כזו תוכל לכלכל אוכלוסייה גדולה יותר , שתועיל גם לתושבים המקומיים . הגירה תגיע לארץ בהתאם לרמת פיתוחה הכלכלי ולאפשרויות העבודה בה . ומעל לכול יזכו לעידוד החינוך וההשפעה הרוחנית , כך שארץ הקודש תהיה שוב מופת לעולם כולו . ) מ' נאור , ד' גלעדי , ארץ-ישראל במאה העשרים : מיישוב למדינה , עמ' ) 110 1 מה היו יעדיה של ממשלת המנדט על פי תפיסתו של הרברט סמואל ? 2 אילו סעיפים בכתב המנדט ) עמ' ) 11 מבטאים יעדים אלה ? 3 מה החשיבות של הגדרת יעדים אלה על ידי נציב עליון ראשון עם מינויו לתפקיד ? הנציבים הבריטים בארץ ישראל . 1 מה היו העיסוקים הבולטים של הנציבים הבריטים ששירתו בארץ ישראל ? . 2 מה מייחד את הרקע המקצועי של הרברט סמואל מן הרקע המקצועי של יתר הנציבים ? . 3 עיינו בפרק והציגו דוגמאות לפעולות של שני הנציבים הראשונים . האם בפעולותיהם הם הנהיגו את המדיניות שהת ִ ְ ו ָ וה כתב המנדט ? הסבירו . קבלת פנים לנציב העליון , הְרּבְרט סמּואל , בארץ ישראל נציגי כל העדות והּכתֹות הדתיות בארץ ישראל הוזמנו להשתתף באירוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר