עמוד:6

קיבוץ גלויות בשנות ה 217 ................................................................. 50- הממשלה מתמודדת עם דילמה : עלייה פתוחה או עלייה מבוקרת 218 ...... !? העלייה גוברת באמצע שנות ה 219 ................................................... 50- העלייה נמשכת גם בשנות ה 219 ....................................................... 60- מבזק 220 ............................................................................. קליטת העולים 221 ................................................................ העולים נקלטים בערים ובמחנות : 221 ................................ 1950-1948 מגורים ארעיים לעולים במעברות : 222 .............................. 1952-1950 ָ ּכפֵרי עבודה מּוקמים לקליטת העולים 224 ............................................. העולים מּופנים ְ להתיישבות כפרית ולערי פיתוח : 224 ....... 1956-1954 הבעיה העדתית והקיטוב החברתי מחריפים 226 ................................... המתיחות העדתית באירועי ואדי סליּב 226 ............................................ מבזק 227 ............................................................................. קשיים בצמיחה הכלכלית 228 ................................................. מאפיינים ייחודיים לכלכלת ישראל 228 ................................................. תקופת הצנע - פיקוח כלכלי וקיצוב 228 ................................................ מבזק 230 ............................................................................. לחזרה ולדיון 230 ................................................................... פרק יג : העלייה וקליטתה בין שנות ה70- לשנות ה 231 ...................................................... 90- העלייה וקליטתה לאחר מלחמת ששת הימים 231 ....................... מלחמת ששת הימים מעודדת את העלייה מארצות המערב 231 .......... השלטון בברית המועצות מקשה על יציאת היהודים 232 ..................... מלחמת ששת הימים משפיעה גם על יהודי ברית המועצות 232 .......... קליטת העולים מברית המועצות בשנות ה 235 ............................... 70- מבזק 236 ............................................................................. העלייה מאתיופיה וקליטתה בשנות ה80- וה 236 ................ 90- הלב ָ טים בנוגע לעליית יהודי אתיופיה 236 ............................................. יהודי אתיופיה עולים לארץ ב"מבצע משה" 237 .................................... המסע לארץ ישראל כרוך בסבל 238 ........................................................ רכבת אוויר מאפיינת את "מבצע שלמה" 239 ........................................ קשיי קליטה מיוחדים לעולים מאתיופיה 239 ........................................ המדינה מתמודדת עם קליטת העולים מאתיופיה 240 ........................... מבזק 241 ............................................................................. העלייה מחב ֶ ר המדינות וקליטתה בשנות ה 242 .................... 90- התפרקותה של ברית המועצות גורמת להגירה 242 ............................... קשיי הקליטה של העולים מחב ֶ ר המדינות 243 ...................................... מתח בין העולים החדשים לתושבים הוותיקים 243 .............................. שימור המורשת התרבותית הרוסית יוצר התּב ַ דלּות ומתח 243 ............ מבזק 244 ............................................................................. לחזרה ולדיון 244 ................................................................... פרק יד : בין "ּ ּור היתּוך ִ " לחברה רב-תרבותית 245 ... תמורות וגוונים בחברה הישראלית 245 ..................................... ישראל נוקטת מדיניות של ּ ּור היתּוך 245 ............................................. מערכת החינוך מנסה להתמודד עם פערים בחברה 245 ........................ מחאה חברתית על רקע רגשות של קיפוח עדתי 246 ............................. המלחמות ועתיד השטחים גורמים לקיטוב 248 ..................................... מבזק 251 ............................................................................. עיצוב הזיכרון הלאומי 251 ...................................................... מלחמות ישראל נחקקות בזיכרון הלאומי 251 ....................................... מבזק 254 ............................................................................. תמורות בתרבות ובאמנות 255 .................................................. תמורות במוזיקה 255 ................................................................................ תמורות בתאטרון 256 ............................................................................... תמורות בקולנוע הישראלי 256 ................................................................ שינויים באדריכלות ובתכנון הסביבתי 257 .............................................. ערוצי התקשורת מתרחבים 258 ............................................................... התרבות משקפת שינויים בחברה 258 ..................................................... מבזק 259 ............................................................................. לחזרה ולדיון 259 .................................................................. פרק טו : השואה והחברה בישראל 260 ................... בשנות ה : 50- אירועי השואה - על סדר היום הציבורי 260 .......... השואה מחלחלת בהדרגה בתודעה של החברה הישראלית 260 ............ ממשלת ישראל מחליטה לבקש שילומים מגרמניה 261 ......................... ויכוח נוקב בישראל על השילומים 261 ................................................... משפט קסטנר - מאשים הופך לנאשם 263 ............................................. חקיקה משפיעה על עיצוב זיכרון השואה 265 ........................................ מבזק 265 ............................................................................. בשנות ה : 60- משפט אייכמן ְ חושף את אירועי השואה 266 .......... מדינת ישראל נגד אדֹולף אייכמן 266 ...................................................... משפט אייכמן משפיע על החברה הישראלית 268 .................................. שמעון ו ִ יזנטל פועל להעמדת הנאצים למשפט 269 ................................ מבזק 270 ............................................................................. בין שנות ה70- לשנות ה : 90- זיכרון השואה מעמיק 270 ............. לשואה נוכחות בולטת בחיים בישראל 270 ............................................ משפט דמיאניּוק - עוד התמודדות עם זיכרון השואה 272 ................... הנצחת השואה ולקחיה נמשכים 272 ...................................................... מבזק 273 ............................................................................. לחזרה ולדיון 273 ................................................................... פרק טז : ישראל והתפוצות 274 .............................. מעמדה של ישראל בקרב היהודים בתפוצות 274 ......................... בין גֹולה לתפוצה 274 ................................................................................ נתונים ומגמות מרכזיות בחיי היהודים בתפוצות 274 .......................... היחסים בין ישראל לתפוצות : תמיכה ומתיחּות 276 .............................. מלחמת ששת הימים מעוררת את היהודים בתפוצות 278 .................... מעמדה של מדינת ישראל בקרב היהודים בתפוצות משתנה 278 .......... יהודים בצרפת מתלבטים בשאלת זהותם 279 ....................................... יחסם של היהודים בישראל ליהודים בתפוצות משתנה 280 ................. מציאות מורכבת מאפיינת את הישראלים בתפוצות 281 ...................... מבזק 282 ............................................................................. ישראל והארגונים היהודיים 283 ............................................... התמיכה הממסדית של יהודי התפוצות במדינת ישראל 283 ................ ארגונים יהודיים כלל-עולמיים ופעולותיהם ( דוגמאות ) 283 ................ ארגונים יהודיים אמריקניים ופעולותיהם ( דוגמאות ) 284 .................... מבזק 285 ............................................................................. לחזרה ולדיון 285 ................................................................... מפתח ) שמות , מושגים ונושאים ( 286 ........................................ מקורות וזכויות 292 ...............................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר