עמוד:3

תוכן העניינים פתח דבר 8 ..................................................................... יחידה 1 מיעוטים לאומיים בין שתי מלחמות העולם 74-9 .............................. ) 1939-1918 ( פתיחה 9 ............................................................................. פרק א : מדינות לאום חדשות באירופה 10 ................ ציר הזמן 10 .......................................................................... האימפריות הרב לאומיות מתפרקות 10 .................................... מפה מדינית חדשה באירופה 10 ............................................................... מיעוטים לאומיים במדינות החדשות באירופה 11 ................................ מבזק 12 ............................................................................... דפוסי התפתחות של מדינות הלאום 13 ..................................... פולין וצ'כוסלובקיה - שתי מדינות חדשות 13 ....................................... פולין מקבלת עצמאות 13 ......................................................................... פולין מתמודדת עם קשיים 13 ................................................................. צ'כוסלובקיה מתקיימת כמדינה דמוקרטית 14 ..................................... מבזק 15 ............................................................................... לחזרה ולדיון 15 .................................................................... פרק ב : המיעוט היהודי באירופה : בין השתלבות לדחיקה 16 ........................................ ציר הזמן 16 .......................................................................... הקיבוצים היהודיים באירופה 16 .............................................. בפתח תקופה חדשה 16 ............................................................................ גידול אוכלוסייה מועט בקרב היהודים 16 .............................................. היהודים אזרחים שווי זכויות על פי החוק 19 ........................................ למעמד היהודים במדינות החדשות - היבטים מיוחדים 20 ................. מבזק 21 ............................................................................... המעמד החוקי והמשפטי של היהודים וגילויי האנטישמיות 21 ..... לאומנות , אנטישמיות והתערערות הדמוקרטיה משפיעות על יהודי פולין 21 ....................................................................................... היהודים בפולין מתמודדים עם הכרסום בשוויון האזרחי 24 ............... היהודים בהונגריה - בין שוויון אזרחי להגבלות וגילויי אנטישמיות 25 זכויות היהודים אינן נשמרות גם ברומניה 26 ......................................... גילויי אנטישמיות במדינות מערב אירופה 27 .......................................... מבזק 28 .............................................................................. דפוסי הכלכלה של היהודים 30 ................................................ מאפיינים ייחודיים לכלכלת היהודים 30 ................................................. רפורמות כלכליות והפליה מכוונת פוגעים בכלכלת יהודי פולין 30 ...... יהודי פולין מתמודדים עם הפגיעה במעמדם 32 ..................................... החָרפה ָ במצבם הכלכלי של היהודים בעוד מדינות 32 ........................... רק היהודים הוותיקים במערב אירופה משתלבים בחיי הכלכלה 33 .... מבזק 33 ............................................................................... זהות יהודית , זהות לאומית וביטויים של אוטונומיה תרבותית 34 .. היהודים מתלבטים בשאלת זהותם 34 .................................................... היהודים בפולין : בין קבוצה לאומית נבדלת לבין שאיפה לשוויון זכויות 34 ..................................................................................................... האוטונומיה היהודית בפולין עשירה בזרמים 35 .................................... פעילות ציונית ענפה בפולין 38 .................................................................. תנועות נוער יהודיות פועלות בפולין 39 ................................................... הבדלים בין יהודים ותיקים במערב אירופה לבין יהודים מהגרים 41 שתי גישות לציונות במערב אירופה 41 .................................................... מבזק 42 ............................................................................... היהודים בברית המועצות - התפתחות ייחודית תחת שלטון קומוניסטי 43 ........................................................................ היהודים - אזרחים שווי זכויות 43 .......................................................... הזהות היהודית והלאומית של יהודי ברית המועצות מיטׁשטׁש ְ ת ֶ 43 ... שינויים בכלכלה של היהודים בברית המועצות בשנות העשרים 44 ..... בשנות השלושים : יהודים פונים לעיסוקים חדשים 46 ........................... מבזק 47 ............................................................................... לחזרה ולדיון 47 ..................................................................... פרק ג : המיעוט היהודי בארצות אגן הים התיכון 48 ... ציר הזמן 48 .......................................................................... תמורות בחיי היהודים 48 ........................................................ המרחב הגאוגרפי והמסגרת הפוליטית 48 ............................................... המעמד החוקי והמשפטי של היהודים משתנה 48 ................................. המתח בין היהודים לבין האוכלוסייה המוסלמית הולך ומחריף 53 .... שינויים דמוגרפיים ותהליך עיור בקרב היהודים 53 .............................. דפוסי כלכלה חדשים משפיעים על המבנה החברתי 54 ........................ הנטייה למודרניות בחינוך מתחזקת 56 ................................................... מתרבים סימני החילּון וההתמע ְַ רבּות בקרב היהודים 58 ...................... מבזק 60 ............................................................................... פעילות ציונית במדינות אגן הים התיכון 61 ...............................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר