עמוד:26

"ונר אלהים טרם יכבה" "נר אלוהים" הוא נר הקשור לפולחן, שדלק במקדש אשר בשילה. כתוב עליו שהוא טרם "עדיין לא( כבה, כלומר: הנר דולק. מתי הדליקו את הנר? בספר שמות מסופר על "נר התמיד" שהיו הכוהנים מדליקים בבית המקדש: "]...[ להעלת נר ]...[ יערך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר לפני ה' ]...[" )שמות כז, 21-20( 3 לפי הפסוק מספר שמות, כתבו: א. מתי היו מדליקים את הנר? ב. מתי הנר היה כבה? 4 לפי תיאור הנר מספר שמות - באיזו חלק של היממה התרחש הסיפור שלנו בספר שמואל? קלו את ההצג במחיאות כפיים! בסיפורים רבים יש חלק שנקרא "הצג" )ובלועזית: אקספוזיציה(. חלק זה מופיע בתחילת הסיפור והוא מציג לפני הקוראים את הדמויות, את הזמן, את המקום ואת הנושאים העיקריים שהסיפור יספר בהמשך. )לכן חלק זה נקרא "הצג" - כי הוא מציג את הדברים.( 5 קראו פסוקים 3-1 ברצף, וכתבו במחברת: א .מי הן הדמויות בסיפור? ב . באיזה זמן "איזה חלק של היממה( מתרחש האירוע שבסיפור? ג. היכן מתרחש הסיפור? ד . לפי הפסוקים האלה - מה הם הנושאים העיקריים שיספר לנו הסיפור בהמשך? 6 כעת קבעו - מדוע פסוקים 3-1 הם "הצג"? הסבירו את קביעתכם. רגע נדיר! פסוקים 10-4 7 בפסוקים אלה קורה דבר שלא קרה כבר זמן רב... כתבו: מה קרה?!? תוכן הנבואה פסוקים 14-11 8 במילים שלכם, ולפי מה שלמדתם, כתבו: מה היה החטא של בני עלי? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוקים. 9 שימו לב לפסוק 13 מתוך הנבואה וכתבו: מה היה החטא של עלי? בססו את תשובתכם על ציטוט מהפסוק.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר