עמוד:115

בדף ר י.יםם שונעהמש כפת מם י ויינם לס ו, סאעו מבו רודמ.יחיזנו כה ומות תת לר, אר המןאכחר בם כ21112 < = 32333קנע יות יה ש.ש כחרמול צות מסבפקיב12431= - - = 136662כמות שתישאר הא הבע יק ל.יטר צרו6תאים כאן מ ת צ קונ דוגמה ה לה 'ל 61 ה.נקו1'ל3 'ל ר במביות שמר ל121'ל6 מ'ל כ31 ע. תע שה'ל 61 ל צכל צכ ת שת מווניפה מנוחר לט1ר ט ל12 לר ט5 וינומיבו כר הנומת מות כחת הבמוצע ב11טר ל133ר לט26טר ל6 ל אש ב ם י ם ש עיה א בלבע צול טבצוקריחהו חנות הדו בק ב א| ב| 31ג|

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר