עמוד:106

אהלב והדופק ניתוח סיכויים בטור הימני כתובים משפטים בנושא הדופק. שערו מהו הסיכוי של כל אחד מהמשפטים להתקיים, ומצאו את התיאור המתאים לו בטור השמאלי. ודאי שכן א|הדופק של טל במנוחה הוא בין 60 ל–.70 יותר סביר שכן ב| הדופק של נועם במאמץ הוא מעל .300 ג| הדופק של יעל במנוחה הוא 72 והדופק במאמץ .115 ד| הדופק של גל במנוחה הוא תמיד .76 יותר סביר שלא ה| הדופק של יוני כשהתעורר היה .84 ו| הדופק של רון אחרי שחייה היה .57 ודאי שלא כתבו שני משפטים הקשורים לדופק שהסיכוי שלהם להתקיים הוא גבוה מאוד. כתבו שני משפטים הקשורים לדופק שהסיכוי שלהם להתקיים הוא נמוך מאוד. צoפשבד yגלבר לובשsד/omדs.ושבmילובשsד לבyד/omדs.ושבmילובשsד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר