עמוד:100

אהלב והדופק ניתוח נתונים חישוב הממוצע - מחברים את כל הנתונים ומחלקים את ענו על השאלות לפי הטבלה של נתוני קבוצתכם: הסכום במספר הנתונים. א. מהו טווח הדופק בקבוצתכם במנוחה במאמץ ב. מהו הדופק הממוצע בקבוצתכם במנוחה במאמץ ג. בכמה השתנה ממוצע הדופק במאמץ לעומת ממוצע הדופק במנוחה ד.מהו החציון של הדופק במנוחה והחציון של הדופק במאמץ בקבוצתכם חציון הדופק הוא המספר האמצעי ברשימה מסודרת של נתוני דופק בקבוצה מסוימת. ה. בכמה השתנה חציון הדופק במנוחה לעומת (אם מספר חברי הקבוצה זוגי, יש לחשב את חציון הדופק במאמץ הממוצע בין שני המספרים האמצעיים.) ו.האם יש הבדל בין ממוצע הדופק במאמץ לבין חציון הדופק במאמץ אם כן, ממה ההבדל נובע הסקת מסקנות התבוננו בטבלאות שבנו הקבוצות השונות בכיתה וענו על השאלות: א.מהו הממוצע של הדופק במנוחה ושל הדופק במאמץ בכל אחת מהקבוצות ב.מהו החציון של הדופק במנוחה ושל הדופק במאמץ בכל אחת מהקבוצות ג.מהו טווח הדופק במנוחה וטווח הדופק במאמץ בכל אחת מהקבוצות ד.האם בכל הקבוצות התקבלו אותו ממוצע, אותו חציון ואותו הטווח yגלבר צoפשבד לובשsד/omדs.ושבmילובשsד לבyד/omדs.ושבmילובשsד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר