עמוד:65

עם מקימי האגודות הלאומיות נמנו גם רבנים , ביניהם בלט הרב שמואל מוהליבר . מוהליבר קרא ליהודים לעלות לארץ ישראל ולא להגר לארצות הברית . לדבריו , אין לצ ַ ּפות לגאולה באופן ּפסיב ָ ִ י אלא יש לפעול לקירובה . אל קריאתו הצטרפו גם הרב נפתלי יהודה צבי ּבֶ ְרלין והרב מרדכי אלי ָ א ׁ ש ְּבֶ ְרג . עם זאת , רק רבנים מעטים העזו לקרוא לעלייה לארץ ישראל . הזרם העיקרי של היהדות הדתית תבע להימנע מפעולות של " קירוב הקץ , " וראה בפעילותן של האגודות הלאומיות פעילות מּוסווית ֵ של המשכילים . תקנות אגודת ביל"ו ) קטעים ( התעודה התגלתה בשנת , 1934 כ50- שנה לאחר כתיבתה . היא כתובה בלשון דומה לעברית המקראית , ותוכן הדברים מעיד על המטרות שעמדו לנגד עיניהם של חברי האגודה . מטרת חברת ביל"ו להושיע ולהתאמץ להשיב את ישראל אל ארץ נחלת אבותיהם , לטעת אותם כאזרח רענן , ל ְ תמכ ְ ָ ם ל ְ בל יי ּ פולּו , ל ְ עז ְ ָרם ּבל ייכשלו , להפיח רוח חיים בעצמותיהם , להיות לאור מאיר את הדרך באישון לילה לשאת את דגל הלאומיות ולמצוא לו מסילה ּבל ְ בב כל איש אשר בשם עברי יכּונ ֶ ה . ]…[ ]…[ להפיץ בקרב היהודים בארץ ישראל חרושת המעשה במעשי כל עץ , כל ברזל , כסף ונחושת , את כל אשר יעׂש ) יעשה ( האדם , יעבוד בזיעת כפיו וימצא מחייתו לנפשו ולנפש ביתו מבלי ְ דֹוּו ) לדרוש ( עזרת אחרים . ]…[ לא פחות ממחצית חברי החברה מחויבים תמיד להתעסק רק בעבודת האדמה , לפתח ולׂשֵדד תל ָ מיה ֶ ) לחרוש . ) ] .. [ החברה תיקח לה ּבא ֲִ ריסּות ) בהסכם עם בעל האדמה ( אדמה מאת אשר תוכל ותחפוץ , תזרע שדות , תיטע כרמים , תעשה עצי פרי . ] .. [ האדמה הזאת תעובד רק על ידי חברי חברת ביל"ו מבלי עזרת נכרים מערביים יושבי המקום . ]…[ ל ַ ח ֲ בר הח ֶ ברה יסופח רק איש צעיר לימים - לא יותר מ ] בן [ חמש ועשרים שנה - איש פנוי , חופשי ממשא אישה ובנים , איש אשר נכון הוא לעבוד עבודתו בלב תמים לטובת ישראל , איש אשר די חכמה ודעת רכש לו ויוכל להבין מה העת דורשת מ ֵ א ִ תֹו ) ממנו ( ומה דורש מא ִ תו הרעיון הנשגב והקדוש . ) מ' ברסלבסקי , תנועת הפועלים הארץ-ישראלית , כרך ראשון , עמ' ) . 295-293 1 מה היו המטרות שהציבה תנועת ביל"ו לפעילותה ? ומה הייתה הדרך להשגתן ? 2 מדוע החליטו הביל"ויים לפנות לעבודת האדמה ? 3 האם ניתן ללמוד מנוסח התקנות על מעמדה של האישה במזרח אירופה ? הסבירו . 4 אילו יסודות של העולם המודרני תוכלו לאתר בתעודה ? פינסקר מציע אוטואמנציפציה - שחרור עצמי לאגודות הלאומיות חסרה הנהגה שתלכד אותן לתנועה אחת ותייצג אותן לפני כמה גופים : לפני השלטון ברוסיה - שם פעלו רוב האגודות ; לפני השלטון העות'מאני ששלט בארץ ישראל - כדי שיעניק רישיון התיישבות ; ולפני נדיבים יהודים - כדי שיתרמו כספים . את ההזדמנות לליכוד האגודות לתנועת "חיבת ציון" ולבחירת ההנהגה שלהן - יצר יהודה ליי ּ ּב ִ ינסקר ְ מן העיר אֹודסה שברוסיה . כמו יהודים משכילים אחרים הזדעזע גם פינסקר מ"סופות בנגב , " ובהשפעתן פרסם ב1882- חוברת בעילום שם , כתובה בגרמנית וכותרתה : " א ֹ וטֹואמנצ ִ יּפ ַ צ ְ יה ָ - קול קורא לבני ע ַ מֹו מאת יהודי רוסי " . את הרעיון המרכזי של חיבורו הרב שמואל מוהליבר - ) 1898-1824 ( רב , יליד וילנה ומנהיג הציבור הדתי בתנועת ' חיבת ציון . ' הקים את אגודת ' בני ציון , ' אחת האגודות הראשונות של תנועת 'חיבת ציון . ' בהשפעתו התיישבו יהודים מביאליסטוק במושבה פתח תקווה . מוהליבר התנגד להגירה לארצות הברית , קרא ליהודים לעלות לארץ ישראל , ואף הוא עצמו עלה אליה . העניין עורר ביקורת נגדו מצד רבנים חרדים שהתנגדו לעלייה לפני בוא המשיח . הצטרף להסתדרות הציונית . ֶ הרב נפתלי יהודה צבי ּברלין - ) 1893-1817 ( ידוע בכינויו הנצי"ב מוולוז'ין . ראש 'ישיבת וולוז'ין' ומאוחר יותר ראש ישיבת 'עץ חיים' - שתי ישיבות מרכזיות בעולם היהודי . הצטרף לתנועת 'חיבת ציון' בתחילת דרכה , ונבחר לוועד האודסאי . הרב מרדכי אלי ָ אשּב ֶ רג - ) 1889-1817 ( יליד העיר קובנה שבליטא , ממייסדי 'חיבת ציון' וממנהיגיה וממייסדי הציונות הדתית . פעל להרחבת ההשכלה הכללית והמקצועית בקרב היהודים . בוועידת 'חיבת ציון' ב1887- נבחר לאחד מראשי התנועה ופעל להידברות בין דתיים לחילונים בתנועה . תמך בעלייה לארץ ישראל ובהתיישבות בה . יהודה לייּב פינסקר - ) 1891-1821 ( משכיל יהודי מהעיר אודסה שברוסיה . היה רופא ופעיל מרכזי בתנועת 'חיבת ציון . ' כמשכיל הטיף להשתלבות היהודים בחברה הרוסית , אך בהשפעת הפרעות ב ' ( 1881- סופות בנגב , ) ' שינה את דעתו ופרסם את חיבורו "אוטואמנציפציה . " ממארגני ועידת קטוביץ - ועידת היסוד של תנועת 'חיבת ציון , ' ומנהיג התנועה . חותמת של אגודת ביל"ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר