עמוד:62

חידוש השפה העברית , ר' יהודה חי אלקלעי , " מנחת יהודה 1845 , " ) קטעים ( ]…[ ּבעו ֹ ִדּותינּו ה ַָ ּבים מ ְ פ ֻ ּזִדים א ָ נּו ּומ ְ פ ָ ִדים מ ְ אֹוד א ִ יׁש מ ֵ א ָ ח ִ יו , ּכי לכ ְ ָ ל מ ְרּ ינ ָ ה ּומ ּרּ ינ ָ ה יׁש ל ָ ה ֶ ם ּכתב ול ָׁרּ ן מ ְ יח ָ ד רּ מ ִ נ ְ ה ָ ג מ ְ יחד ָ מ ַ ה ּׁשּמפ ְ ִדיד ה ַ ּק ּרּ ץ ּומ ְ עּכב ה ַ ּגא ֻ ּלה . מ ֵ עיד א ֲ ני ִ על ַ י ׁשּכל ימ ַ י נ ִ צ ְ ט ָ ע ְ ּתי על ּדבר ז ֶ ה וֹוא טֹוב ע ׂ ּו א ֲ בֹותינּו ׁשּכל ּכּו הׁשּכיחּו ִ א ֶ ת ל ְׁ ׁשנ ֵ נּו הּקד ַ ֹ ׁשה , ונ ֶ עּותה אּמתנּו ֻ לׁשבעים ְ א ֻּ ֹות ׁשל ְׁ ׁשנ ֵ נּו לׁשבעים ְ ל ְׁ שונֹות ]…[ א ִ ם יעּוה ה' א ִ ּתנּו ּככ ָ ל נ ִ פ ְ לאֹותיו ְ וי ַ ּבץ ּפז ּ וׁשנּו מא ֵ ְַ ּבע ּכנ ְ פֹות ה ָ א ָ ּוץ ל ְ א ַרּ צ ֵ נּו , רּ א נ ָ כ רּ ן ל ְַ ּבר א ִ יׁש עם ּועהּו וה ַ ּק ּ ּוץ ה ַ ּנפ ְ ֹוד ֹוא יצ ְ ל ִ יח ]…[ ול ָ כן ֵ א ֵ ין ל ְ ה ִ תיאּו ֵ ּכי א ִ ם ל ְ ה ִ ׁשּתּדל ּבֹוב עז ותעצ ּ ׁשֹות ל ְ ה ָבּ ים א ֶ ת ל ְׁ ׁשנ ֵ נּו ּול ְ ה ַ עמ ִ יד ּרּ ול ַ ע ׂ ֹות אֹותּה עּקר והקב"ה יׁשּפּו ר ּבּ ּו על ה ַ מ ְ ל ַ ּמ בּ ים ועל ה ַ ּתלמ ְ ִ י בּ ים על ה ַ ּבנ ִ ים ועל ה ַ ּבנּות ויל ְ מ ְ ד וׁ ל ְַ ּבר צ ָ חֹות . ויג ַ עּת רּ מצ ָ ָ את - ּתאמ ֲ ין ִ . ) מתוך : א' הרצברג , הרעיון הציוני , עמ' ) . 74 1 מדוע , לדעת אלקלעי , חובה לה ַ חיות את העברית ? עְרּכּה של העברית - פרץ סמולנסקין , י"ז באלול תרכ"ט , 1869 ) קטעים ( ] ... [ מטרת השחר תהיה להפיץ אור על דרכי בנ ֵ י יעקב , לפקוח עיניים עיורות אשר לא ראו אור ה ַ חכ ָ ְ מ ָ ה ולא יבינו ערכה , להגדיל תפארת שפת עבר ) השפה העברית ( ולהרבות תומכי ּבימ ִ ינ ָ ה ) להגדיל את מספר התומכים בה . ) ] ... [ מה תתן לנו שפת עבר ? ישאלו - אני אשמיעם מה תתן היא לנו , היא תתן לנו כבוד ועֹוז , היא תּוש ֵ ֹוּו מ ַ עד ָ נ רּ ת להיקרא בשם ישראל . כל העמים יציבו להם מצ ֵ בות . אבנים , יבנו מגדלים , ישפכו דמם כמים לבל ימ ַ ח ) יימחק וייעלם ( ׁשם עמם ָ ושפתם מקרב הארץ , ] ... [ ואנחנו אשר אין לנו לא מצבה ולא ארץ לא שם ולא ז כ ֵ ֶ ר , רק המצבה האחת , הזיכרון האחד הנשאר לנו מ ֵ ח ְָ רבֹות מקדשינו היא השפה העבריה , ] ... [ לכן המואסים בשפת עבר ימאסו ּבה ַ ג רּ י ) בעם ( ּכלּו , לא שם ולא ז כ ֵ ֶ ר להם בקרב בית ישראל , בוגדים המ ֵ ָ ה לעמם ואמונתם ! ] ... [ נהיה ככל הגויים להוקיר שפתינו וכבוד עמנו ! לא ל ְ ב ֹ ׁשת ) לבושה ( ולא לחרפה לנו האמונה כי יבוא קץ לג ָ לּותנּו , כי יבוא יום ותשוב הממלכה לבית ישראל , כאשר לא יב ֹ וׁש ) לא יתביישו ( כל העמים אשר ּבצ ִ ּפיתם יצ ַּ ּפ ל ִ פדֹות ְ ) לגאול ( נפשם מיֵדי זרים . ּפנ ֵ ינּו לא יח ְ ורּו אם נחזיק ּביּוי השפה הזקנה אשר התהלכה א ִ תנּו מגוי אל גוי , אשר בה ׁ ש ֹ ררּו משוררינו וחּוז ֵ י עמ ֵ נּו בעת ישבו ּבמ ְ נ ּ רבֹות ׁשא ֲ נ ַ נ רּ ת על ארצם , ואשר בה שפכו ּכמ ַ ים ל ִ ּבם לאלפים מאבותינו עת נשפך דמם ּכמ ַ ים לעיני השמש , כאשר לא יח ְ ורּו פני כל העמים המחזיקים בשפתם בכל מאמצי ּכח , ַ כי השפה תחזיק ּבמ ָ עז י ֵ הל ְ אּום , ואם היא תּוד נ ְ ׁשיה ) תישּוח ( אז יסּוף ) יאבד ( גם ז ֵ כ ֶ ר הגוי ּכלּו מ ִֶ ּוב הארץ . ואלה המדיחים אותנו מאחרי שפת עבר , המ ֵ ָ ה רעה יחשובו על עמנו ועל כבודו . ) מתוך : " השחר , " חוברת ראשונה לחודש תשרי , תרכ"ט ) . ) 1869 ( 1 כיצד מסביר סמולנסקין את החובה בהחייאת השפה העברית ? 2 אילו מן הנימוקים שמעלה סמולנסקין הוא מרכזי בעיניכם ? הסבירו את בחירתכם . 3 מה הם המרכיבים הבונים אומה , לדעת סמולנסקין ? תודעה לאומית מאפיינת את חיי היהודים ההתעוררות הלאומית היהודית אמנם הייתה בעיקר פרי של התהליכים המרכזיים שהתרחשו באירופה במאה ה , 19- אבל היא שאבה את כוחה גם מן הזיקה המתמדת לטריטוריה ההיסטורית . הכמיהה לציון ליוותה את היהודים בכל הקהילות בשנות גלותם הארוכות , עברה מדור לדור , וליכדה את היהודים . נוספה לכך גם התפיסה שהגלות היא מצב זמני , תקופה של ריצוי עונש על חטאים , ובסופה - שיבה לארץ ישראל . הכמיהה לציון ניזונה מן התפילה ומן המסורת היהודית , מן היצירה הספרותית ומן ההיסטוריה של עם ישראל . במשך מאות שנים קראו יהודים את פרקי התפילה : " ּוב ְ נה ירושלים ּב ִ מהרה בימינו , " ובירכו זה את זה בחגים בברכה : " לשנה הבאה בירושלים " . סופרים ומשוררים ביטאו ביצירותיהם את הגעגועים לארץ ישראל . בימי הביניים כתב בספרד ִ ר' יהודה הלוי את שירו " לּבי במזרח ) בארץ ישראל ( ואני בסוף מערב ) בספרד " . ) ובתימן במאה ה17- כתב הפייטן ר' שלום ׁשַ ּב ַ זי : " נע ֲ לה להר צ ִ יֹון מקֹום תפאָךתָך ְ ) מקום בית המקדש ( . " … בעת החדשה כתב ברוסיה המשורר ח"נ ביאליק בשירו " אל הציפור : " "ׁ ּולֹום ּוב ׁ ש שַ ְך ֵ צ ִּ פָרה נחמדת , מאֶרץ מְרחּקים נפ ְ לאֶרת ) ארץ ישראל " . ) בצד הגעגועים שבלב , התקיים לאורך השנים גם המעשה שבפוע ַ ל - יחידים וקבוצות קטנות לא חדלו מלעלות לארץ ישראל . התודעה הלאומית עיצבה את הזהות של היהודים כיחידים וכעם . היא סייעה לשמור על הייחוד הלאומי-היהודי למרות היעדר מרכז מדיני ולמרות פיזור היהודים בתפוצות . מן המחקר : על התודעה הלאומית של היהודים , י' כץ . toldot . cet . ac . il לומדים היסטוריה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר