עמוד:57

עשרת הדיברות של האנטישמים בגרמניה , תיאודור פִריטש ְ 1893 , תיאודור פריטש , ) 1933-1852 ( פוליטיקאי , חבר המפלגה האנטישמית " האיחוד הגרמני האנטישמי" ששאפה לבטל את האמנציפציה של יהודי גרמניה . חיבר ספרים אנטישמיים שהודפסו במהדורות רבות , כמו למשל " ספר המדריך לבעיה היהודית . " א . היה ֱ גאה על כך שגרמני ה ִ נ ְ ָך , והשתדל להגשים בכובד ראש ובהתמדה את התכונות התורשתיות של עמנו - אומץ לב , נאמנות וכ ֵ נות , וגם לעורר ולטפח אותן אצל בניך . ב . דע שיש לך , לך ולכל אח ֶ יָך הגרמנים , ללא הבדל דת והשקפה מדינית , אויב מושבע . שמו - יהודי . ג . שמור על טֹוה ַ ר דמך . חשוב זאת לפשע להשחית את הגזע הא ָ רי האציל של עמך על ידי ] התערבות [ בגזע היהודי . דע גם כן , שהדם היהודי בלתי נ ִ כ ְ ח ָ ד הוא , ומעצב את הגוף ואת הנפש לפי הדפוסים היהודיים עד אחרית כל הדורות . ד . היה ֱ לעזר לאח ִ יך הגרמני וקֵדם אותו בכל העניינים שאינם נוגדים את המצפון הגרמני , בייחוד אם הוא מדוכא על ידי היהודי , ּבַרם ) א ֲ בל ( הבא מיד בפני השופט כל עבירה או פשע במעשה , במילה או בכתב , של היהודי , הידועים לך , ל ְ בל יפ ֵ ר ) כדי שלא יפר ( יהודי את חוקי ארצנו ללא עונש . ה . היּבדל מן היהודי מבחינה חברתית . אל יהיה לך כל שיתוף או מגע עם היהודי , אלא הימנע והתרחק ממנו אתה ובני ביתך , ובייחוד בנותיך , ל ְ בל תיּפגע בגוף ובנפש . ו . היּבדל מן היהודי בעסקיך . אל תבחר ביהודי כשותף לעסק , אל תשאל ממנו דבר ואל תקנה מן היהודי ואל תסבול שאשתך תעשה כדבר הזה . אל תמכור לו דבר , אל תשתמש בו כמתווך בעסקיך , כך שתישאר בן-חַררין ולא תהיה לעבד ליהודי , או למ ַ רּבה כספו , שהוא כוחו , בו הוא הופך את עמנו לעבדים . ז . ג ָ ֵרש את היהודי מלבבך ואל תלמד מ ֵ ע ֹ ְרמ ַ ת היהודים וממזימת היהודים , כי לעולם לא תשיג בהם את היהודי , אלא כבודך יאבד לך ואך ּ ּוז אח ִ יָך הגרמני ועונש בית הדין י ְ רדפ ּ ָך . ח . ּבל תפקיד את זכויותיך בידי עורך דין יהודי , את גופך בידי רופא יהודי , את ילדיך בידי מורה יהודי בכדי שלא תינ ָ ז ֵ ק בכבודך , בגופך ובנפשך . ט . ּבל תאמין ליהודי ] ... [ והרחק את כתבי היהודים מביתך וממשּכנָך ִ הגרמני , בכדי שָךעל ָ ם החודר לא יחליש ולא ישחית אותך ואת בני ביתך . י . ּבל תשתמש באלימות נגד היהודי , כי זה לא לפי כבודך ונוגד את החוקים . אולם אם נתקף הנ ִ ְ ָך על ידי יהודי , הדֵרף את החוצפה השמית בזעם גרמני . ) א' ד' קולקה , האנטישמיות באירופה בשנים , 1914-1848 מבחר מקורות , עמ' ) . 64 1 אילו היבטים של האנטישמיות המודרנית עולים מן התעודה ? 2 מדוע לדעתכם בחר תיאודור פריטש לנסח את תפיסותיו ּכעׂש ֶ רָך ִ ּברֹות ? אנטישמיות - מדיניות השלטון ברוסיה לעומת האנטישמיות במערב אירופה ובמרכזה , האנטישמיות ברוסיה הייתה מדיניות השלטון ופעלה בדפוסים המסורתיים שאפיינו את "שנאת ישראל . " עשרות אלפי יהודים נרצחו החל ב"ס ּ ופֹות בנגב" ב - 1881- פְֹ רעות שהתחוללו ביותר מ200- קהילות , דרך ּ ֹוגרֹום קישינב ב , 1903- ועד ל ּ פוגרֹומים בין השנים . 1907-1905 בין האירועים בלטה עלילת דם , עלילת ּב ֵ ייליס ב . ) 1911 ( "סופות בנגב" - כינוי שנתנו הסופרים העברים ל ּ פ ְָ רעֹות ביהודים לאחר רצח הצאר אלכסנדר ה . ) 1881 ( 2- הסופרים העברים דימו את ה ּ פ ְ רעות לס ּ ו פֹ ות . מכיוון שהּפ ְ רעות החלו בחלקה הדרומי של רוסיה , הושאל המושג 'נגב' לתיאור מיקומן , שהרי הנגב משמש במקורות היהודיים ככינוי לכיוון דרום - לדוגמה , בפסוק : " ּ ו ַפָ רצּת ְ יּמה וקדמה ָ ו ְ צ ָ פנה ֹ ונגּב ָ ה ָ " ) בראשית כח , . ) 14 עלילת ּב ֵ ייליס - עלילת הדם נגד היהודי מנדל ּב ֵ ייליס ב . 1911- בייליס הואשם ברצח נער נוצרי בן 12 בעיר קייב למטרות פולחניות . הנער נעלם , וגופתו הדקורה נמצאה כעבור כמה ימים . לבייליס נערך משפט מבוים , ובכתב האישום נטען כי : "הרצח בוצע בכוונה תחילה מתוך קנאות דתית ולש ֵ ם פולחן דתי " . עורכי דין התגייסו להגן על בייליס ולהוכיח את זיוף העדויות , וכך פעלה גם העיתונות הליברלית והמהפכנית ברוסיה . בארצות הברית ובכמה ממדינות אירופה החלו פעולות מחאה נגד המשפט של ּ ו ּ רעגילויי תמיכה ביהודים . בייליס ז ּ ּכה ב1913- מחוסר הוכחות , וכעבור כמה שנים התברר כי בשעה שהממשלה הטילה את האשמה על בייליס היא ידעה בבירור מי הם הרוצחים האמיתיים . ספרי תורה שחּוללו בעת הּפרעות "סופות בנגב , " רוסיה , 1881

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר