עמוד:54

האנטישמיות מסייעת להתעוררות הלאומיות היהודית ההשתלבות המהירה של חלק מן היהודים בסביבתם לאחר קבלת האמנציפציה במרכז אירופה ובמערבה עודדה גילויי אנטישמיות שהחלו להופיע בשנות ה70- של המאה ה . 19- גילויים אלה מכונים על ידי החוקרים - האנטישמיות המודרנית . לאנטישמיות המודרנית קדמה שנאת ישראל שטיפחה אותה בעיקר הכנסייה הנוצרית כבר בימי הביניים . האנטישמיות המודרנית הופנתה גם כלפי היהודים האורתודוקסים וגם כלפי היהודים המתבוללים , והייתה אחד הגורמים שעוררו את הלאומיות היהודית . התעוררותה של האנטישמיות בתקופה המודרנית הושפעה מן השינויים הכלכליים והחברתיים ַ ּב ֵ י ההשפעה , שהתרחשו במרכז אירופה ובמערבה במאה ה : 19- גידול עצום של האוכלוסייה , מהפכה תעשייתית ותהליך ע ִ יּור מּואץ . בעקבות שינויים אלה עלה כוחם של ההמונים שהתרכזו בערים . היו בהם בעלי מלאכה שחיפשו מקורות פרנסה חדשים לאחר שהתיעוׂש פגע בעיסוקיהם המסורתיים . נוספו אליהם איכרים שנדדו אל הערים כתוצאה ממחסור בקרקע . אנשים אלה חיו בשכונות עוני צפופות , שתנאי החיים בהן קשים , ונקלטו בעבודה במפעלי התעשייה שבערים . תנאי העבודה בתעשייה היו קשים אף הם , ובקרב הפועלים שררה אי ודאות לגבי משך העסקתם . המעבר מן החברה האג ָ ִרית ) חברה המתבססת על עבודת אדמה ( שדפוסי החיים המסורתיים בה היו מוכרים לאיכרים , אל החברה העירונית והמתועשת שנ ֹ וצ ְ קּו בה דפוסי חיים חדשים - היה כרוך במשבר . מעבר זה מחברה כפרית לחברה עירונית ערער את מבנה המעמדות , את מבנה המשפחה , והעלה בקרב המוני העירונים החדשים חששות כבדים ותחושות התמרמרות קשות . תחושות אלה גברו כאשר פגשו בעיר את היהודים ועקבו אחר ההשתלבות המהירה שלהם שם . המפגש בין היהודים לבין האיכרים , שהגיעו לעיר לראשונה , היה קשה בייחוד לאיכרים , כי הם ראו כיצד הפער ביניהם לבין היהודים גדל . בלטו לעיניהם היהודים שהצליחו להשתלב בעבודה , עברו לגור ברובע מגורים מבוסס יותר וילדיהם פנו ללמוד מקצועות חופשיים . שלטים שהתנוססו על מבני בנקים או על בתי מסחר , ועליהם שמות בעליהם היהודים , הגבירו את ההתנגדות כלפי היהודים . הצלחתן הכלכלית הבולטת של משפחות יהודיות ספורות עוררה קנאה ורוגז , וביססה דעה שלפיה היהודים מצליחים על חשבון סביבתם , ובעזרת עושרם הם מתערבים בהכרעות פוליטיות של שליטי המדינה . העושר של בית רוטשילד שימש הוכחה בולטת לדעה שהיהודים הם לכאורה כוליכולים , והגביר את ההסתה האנטישמית . האנטישמיות סיפקה הסבר לזעזועים ולשינויים הכלכליים והחברתיים שפגעו בשכבות שונות של האוכלוסייה . היהודים חסרי השורשים הלאומיים נתפסו בעיני סביבתם הנוכרית כמי שמפיקים תועלת מן השינויים ומשפרים את מעמדם החברתי ואת יכולתם הכלכלית . התבסס יותר ויותר הסט ֵ ראֹוטיּפ של היהודים הקּפ ִ יטליס ְ טים , בעלי ההון , שהשתלבו בכלכלה העולמית והפיקו ממנה רווחים . לעומתם , נתפסו האיכרים ובעלי המלאכה הנוצרים כמי שנשחקו במערבולת השינויים החדים והמהירים שחלו בעולם המודרני . להתפתחות הטיעונים האנטישמיים סייעו גם הוגי הדעות של הסֹוצ ְ י ָ אליזם . לטענתם , על הסוציאליזם להיאבק ביהודים מפני שהיהודים הם הקפיטליסטים , המנצלים והמרֹוששים את שכניהם . לכל אלה נוספה גם תורת הגזע שהגבירה את האנטישמיות . תורת הגזע סיפקה בסיס מדעי כביכול לאנטישמיות של התקופה המודרנית ) עמ' . ) 11 אנטישמיות - מושג שפירושו : נגד העמים הׁש ֵ מיים . קבוצת העמים הש ֵ מיים כוללת את בני ש ֵ ם : פרט ליהודים - גם את הערבים , אבל מלכתחילה התייחס מושג זה ליהודים בלבד . את המושג 'אנטישמיות' טבע לראשונה וילהלם מאר ) עמ' . ) 55 " הקפיטליזם היהודי המנצל , " אוסטריה , קריקטורה , 1900 בקריקטורה פועלים גרמנים המניעים רכב שנוסעת בו משפחה יהודית . מסר הקריקטורה : הפועלים הגרמנים הם העובדים היצרנים , והיהודים הם הקפיטליסטים המנצלים את הפועלים הגרמנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר