עמוד:27

עמי אירופה התפתח במאה ה19- תהליך של פ ִ ילהלניזם ) אהבת התרבות היוונית ( - שהתבטא בהתעניינות רבה בתרבות יוון . עמי אירופה ראו ביוונים , שלחמו לעצמאות , יורשי העם היווני העתיק ומייצגי תרבות יוון , תרבות שנחשבה בעיניהם למקור התרבות האירופית . לכן מאבקם הלאומי של היוונים זכה לאהדה בקֶרב אותם העמים . רבים באירופה ראו במאבק היוונים באימפריה העות'מאנית גם את המשכו של המאבק בין העולם המוסלמי לבין העולם הנוצרי . תרומות ללוחמים לעצמאות ביוון הגיעו מהאפיפיור ומשליטי מדינות אירופה , כמו לואי ה18- בצרפת , ואפילו מארצות הברית . מתנדבים ממדינות אירופה , שהושפעו מעקרונות הליברליזם והלאומיות , באו להילחם למען עצמאות יוון . סופרים ומשוררים תמכו במאבקם של היוונים . המשורר האנגלי ל ֹ ְרד ּבַ י ְ ירֹון הגיע ליוון בשנת 1823 וביקש להצטרף ליוונים המורדים . אולם סמוך לבואו הוא חלה בקדחת ומת עוד לפני שהספיק להילחם . כסמל להזדהותו עם המאבק הלאומי של יוון - נקבר לּבו של ּב ַ יירֹון באתונה , ונערכו לזכרו טקסי אב ֶ ל ברחבי יוון . מלחמת העצמאות של יוון לּוותה במעשי רצח של אלפי אנשים מקרב היוונים והעות'מאנים . לעות'מאנים היה יתרון במספר הלוחמים ובנשק , ואילו ליוונים היה יתרון בשליטה בים . בתמיכת רוסיה , בריטניה וצרפת הוקמה ממלכת יוון העצמאית . ) 1832 ( הצלחתם של היוונים להקים ממלכה לאחר מאבק מר וממושך הייתה מקור השראה לתנועות לאומיות אחרות באירופה . הכרזת העצמאות של לוחמי החירות ביוון ) קטעים ( זוהי הכרזה חד צדדית של המורדים , והיא פורסמה ב27- בינואר . 1822 ממלכת יוון העצמאית הוקמה ב . 1832- אנחנו , צאצאי עמי ה ֶ ל ָ ס ) יוון ( האצילים והחכמים , בני דורם של עמי אירופה הנאורים והתרבותיים , ּבראותנו את היתרונות המוענקים לעמים אלה מה ֵ ֱ יֹותם נתונים לחסותו הבלתי מעורערת של החוק , אין ביכולתנו ]…[ להוסיף ולשאת את העול האכזרי של המ ַ עצ ָ מה העות'מאנית אשר העיק עלינו יותר מארבע מאות שנה - מעצמה שאינה מ ַ ט ָ ה אוזן להיגיון , שאינה יודעת חוק אחר זול ָ תי ) מלבד ( רצונה , שמכ ַ לּכל ֶ ת את כל מעשיה בעריצות ּובׁשרירּות לב ]…[ מלחמתנו בטורקים אינה מלחמת כת , ואינה פרי הס ֲ ָ תה ורוח מ ֶ רי , אין היא מיועדת להשגת יתרונות לחלק מהעם היווני ; מלחמתנו היא מלחמה לאומית , מלחמה קדושה , מלחמה אשר מטרתה להחזיר לעצמנו בדרך כיבוש את הזכויות לחופש הפרט , לרכּוש ולכ ָ בוד , זכויות אשר שכנינו , עמי אירופה התרבותיים , נהנים מהן ; זכויות אשר משטר העריצים של הטורקים , שלא נודע כמוהו , שולל מאתנו בלבד , ושגם את ז ִ כ ְ ָרן ) של הזכויות ( ברצונו למחות מלבנו . ) י' שפירא , דברי ימי העמים בעת החדשה , ספר ב , ' עמ' ) . 165 1 מה הניע את הלוחמים במאבקם לחירות יוון , ומה היו מטרותיהם ? 2 ז ַ הו בהצהרה יסודות מן הלאומיות האזרחית או מן הלאומיות האתנית . הסבירו . לורד ּב ַ י ְ ירון - ) 1824-1788 ( לורד ג'ורג' גורדון נואל ביירון היה משורר אנגלי שייצג את הזרם הרומנטי בשירה האנגלית . בצד יצירותיו נודע בחיי ההוללות שניהל . בשנות חייו האחרונות התגייס למאבק הלאומי . הוא תמך במחתרת האיטלקית הלאומית "הק ְ רֹונִרי" ובמאבק היוונים לעצמאות . בקובץ השירים 'המנגינות העבריות' שהופיע ב1815- פרסם ביירון שירים המוקדשים לדמויות מן המקרא - שאול המלך ובת יפתח , ובצ ִ דם דמויות היסטוריות - הורדוס ומרים , וטיטוס . בכמה מן השירים התייחס ביירון לגורל העם היהודי שגלה מארצו והקדיש שירים לגלּות העם היהודי לבבל . יש הטוענים ששורות הסיום של שירו ' ּבְ כּו ּ ּוכּו להולך' מרמזות על השאלה הלאומית היהודית - 'גם יונה מצאה קן לה , שועל מחילות הרים ; כל איש ארץ מולדתו - ויהודה אך ; קברים ' ! לוחמים יוונים במלחמתם לעצמאות . איור להמנון היווני מתוך אוסף של המנונים לאומיים , צרפת , 1910 לורד ּביירון ַ , פ ֵ רדריק ג'ון ּפים גּבר , ציור שמן , המאה ה20- ביירון חובש לראשו ט ּ ורּבן יווני . ברקע ניתן להבחין בנוף ההררי של יוון , ובְקרב ממלחמת היוונים לעצמאות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר