עמוד:19

גם את הרעיונות הלאומיים . בד בבד החלה להתפתח מערכת חינוך שהייתה מנותקת מהכנסייה . ידיעת קרוא וכתוב העמיקה את מעורבות הציבור בחיים הפוליטיים והחברתיים והגבירה את כוחה של דעת הקהל במדינה . תפוצת העיתונים וכתבי העת גדלה בהתמדה . היא אפש ֵ רה לקיים את חופש הביטוי והבעת הדעה ולהפיץ רעיונות חדשים שּכללו גם את האידאולוגיה של הלאומיות . אטלס היסטורי , מפות , מסילות הברזל toldot . cet . ac . il לומדים היסטוריה הלאומיות היא פרי הדמיון גישה אחרת להבנת שורשי הלאומיות טוענת כי הלאומיות אינה פרי התפתחות היסטורית אלא פרי הדמיון , המצאה . אחד החוקרים השייכים לאסכולה זו הוא בנדיקט אנדרסון , הטוען כי האומה היא קהילה פוליטית מדּומי ֶ ינת , מוגבלת וריבונית שהמציאה , יצרה לעצמה , עב ָ ָ ר . לטענתו , אליטֹות ממציאות את האומה ואת סמליה לצורכיהן . מרבית היחידים השייכים לאומה לא יכירו לעולם זה את זה ולא ייפגשו זה עם זה . למרות זאת , קשרים חזקים כמו זיכרונות של עבר משותף , של שפה משותפת , ושל מנהגים משותפים - מלכדים אותם , והם מדמיינים עצמם שייכים לקהילה ששוררים בה רגשי אחווה ומחויבות הדדית . אנדרסון סבור כי למהפכת הדפוס חשיבות רבה ביצירת קהילה פוליטית מדומיינת . המצאת הדפוס יצרה את “ שפת הדפוס , " ובאמצעותה הופצו החל במאה ה16- ספרים ועיתונים בשפה שהייתה משותפת לקהילות מרוחקות מבחינה גאוגרפית . מן המאה ה19- סייע הדפוס להמצאת הלאומיות . באמצעות חומרים מודפסים בשפה הלאומית יכלו אנשים לדמיין את השתייכותם לאומה גדולה ובלתי נראית , ולטפח את התודעה הלאומית שלהם . מבזק אירועי המהפכה הצרפתית ) 1789 ( נחשבים לגילוי ראשון של הלאומיות המודרנית באירופה . פיזור אספת המעמדות והקמת האספה הלאומית מבטאים את לידתה של האומה הצרפתית . פרסום הצהרת זכויות האדם והאזרח - שהדגישה כי המקור לכל ריבונות הוא באומה וכי כל האזרחים שווים לפני החוק - ביטא את הלאומיות הצרפתית . הלאומיות הצרפתית היא לאומיות אזרחית המתבססת על עקרון של חופש בחירה וחופש ההצטרפות לאומה המוכנה לקלוט את המבקשים להצטרף אליה . הלאומיות האזרחית הושגה לראשונה מחוץ ליבשת אירופה , במלחמת השחרור של המושבות בצפון אמריקה . ) 1776 ( הלאומיות האזרחית מתבססת על עקרונות כלל-אנושיים ומתאפיינת בהיותה פתוחה , ּ פְל ּ ָרליסטית , ו ֹ ִרּונטִרית . הלאומיות האתנית מדגישה תכונות תרבותיות , ושייכּות המתבססת על מוצא משותף וקדום שאינו ניתן לבחירה . הלאומיות האתנית היא לאומיות ה ֹ ומֹוגנית , לאומיות סגורה ואֹורגנית המתבססת על קשרי דם . כיבושי נפוליאון גרמו להתעוררות הלאומיות האתנית במדינות שכבש , כמו למשל במדינות גרמניה . על צמיחת הלאומיות השפיעו כמה גורמים : רעיונות ההשכלה וה ַ ּויֹונליזם , תהליך החילּון , תהליך התיעוש והמודרניזציה , הדמוקֹוטיזציה ועליית כוחם של ההמונים . תפיסות חדשות טוענות כי הלאומיות אינה תוצר של תהליך היסטורי , וכי האומה היא קהילה פוליטית מדומיינת , מוגבלת וריבונית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר