עמוד:18

המודרניזציה משפיעה על צמיחת הלאומיות יש חוקרים הרואים בלאומיות תוצר של הכוחות הכלכליים והחברתיים של המֹודְרניזצ ְ יה ָ . באמצע המאה ה18- החל להתחולל מהפך בשיטות העיבוד החקלאי , שיטות הזריעה ושיטות דישון הקרקע השתכללו ושולבו גידולי שדה חדשים . שינויים אלה גרמו לגידול ניכר ביבולים אך גם להקטנת הצורך בידים עובדות . כתוצאה מכך נדדו איכרים מן הכפרים אל הערים . ֶ רפֹוריֹות אג ָ רריֹות ) שינויים בתחום החקלאות ( במדינות אירופה השפיעו אף הן על נישול איכרים מאדמותיהם ועל נדידתם אל הערים . לשינויים אלה נוסף גידול מּואץ של האוכלוסייה באירופה בין השנים . 1850-1750 בעיר נהפכו האיכרים לפועלים בתעשייה המתפתחת . מעב ַ ר האיכרים מן הכפרים אל הערים היה כרוך במשבר של ניתוק והגירה ממסגרת יישובית מסורתית , קבועה , מוגדרת , מצומצמת ומ ּ ּכרת - אל מסגרת יישובית חדשה וזרה . לכך נוסף מעבר מעיסוקים ידועים ומ ּ ּכרים במשק החקלאי אל עיסוקים חדשים בתעשייה המתפתחת בעיר . ההגירה אל העיר לא ביטאה רק שינוי גאוגרפי וארגוני . בעיר התקיים גם מפגש בין קבוצות שדיברו בכמה דיאלקטים ) ניבים של אותה לשון . ) מפגש זה חולל תמורות . לדוגמה , בקיסרות אוסטרו-הונגריה , שּכללה בני עמים שונים , עזבו המוני הס ְ לב ִ ים את הכפרים ועברו להתגורר בערים דוברות גרמנית והונגרית . מעבר זה חשף ניגודים בין ָ הדיאלקטים השונים , והשפיע על פיתוח התודעה הלאומית של האוכלוסייה . בנוסף לכך , המוני איכרים , שנאלצו לעבור אל הערים ולהיהפך לפועלי תעשייה , התמודדו עם מעבידים ומנהלי עבודה , ועם פועלים מקצועיים ששפתם שונה - וכך התעוררה בקרבם תודעה על אודות זהותם הלאומית המיוחדת . על רקע תהליכים אלה צמחה תיאוריה , שמייצג אותה ארנסט גלנר , ולפיה - המּודְרניזצ ְ יה והתיע ּ ִר עוררו את הלאומיות . תהליכי התיעוש חייבו פעולות חינוך להמונים הואיל וחברה מתועשת זקוקה לעובדים מתמחים ומוכשרים לתפקידם , שתרבותם ושפתם אחידות וקל להעבירם ממקום למקום . לטענת גלנר , התגלו בערים מתחים וסכסוכים בין מי שהיגרו אל העיר לבין תושבי העיר הוותיקים על רקע ההבדלים בשפה , במנהגים ובאורח החיים . לכן מתוך ּ כּכח המציאות יצרו המהגרים אומה שיש לה תרבות משלה . במהלך זה הם אמנם השתמשו בסימנים לאומיים קדומים , כמו שפה ותרבות , אבל הלאומיות שנוצרה הייתה תוצר של המודרניזציה . לדעת גלנר , הלאומיות נוצרת כדי למלא צורך של תקשורת בשפה אחת בחברות שעוברות תהליכי תיעוש . כדי לטפח אותה נדרשת מדינת לאום , שלאזרחיה שפה אחידה ותרבות אחידה . בצד כל אלה , הלאומיות הייתה קשורה להעמקת תהליך הדמֹוקְרטיזצ ְ יה ָ במאה ה . 19- זכות הבחירה התרחבה יותר ויותר וההמונים - איכרים , פועלים , נשים - נהפכו לכוח פוליטי בצד בני המעמד הבינוני והגבוה . הייתה זו תמורה רבת משמעות כי הפוליטיקאים נעשו תלויים בציבור הבוחרים . לכן הם החלו לעסוק במרץ בתעמולת בחירות , ושילבו בה ס ְ לבים - קבוצת עמים ובהם : רוסים , אוקראינים , פולנים , צ'כים , סלובקים , סרבים , קרואטים , בולגרים ועוד . זריקת חיסון נגד אבעבועות , צרפת , קונסטנט ג'וזף דסּבור , ציור שמן , 1820 בערך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר