עמוד:15

מיהו האמריקני ? ) 1782 ( קטע מחיבור שפרסם דה קרבקר , משכיל מצרפת שחי שנים רבות כחוואי באמריקה . ]…[ מהו אפוא האמריקני , מה הוא אדם חדש זה ? הוא בן אירופה או מצאצאי בן אירופה . כאן אותה תערובת דמים מוזרה , שלא תמצאנה בשום ארץ אחרת . יכולני ) יכולתי ( להראותך משפחה אשר סבה היה אנגלי ואשתו הולנדית , ובנם נשא אישה צרפתייה , וארבעת בניו כיום נשואים לארבע בנות לאומים שונים . הוא אמריקני אשר עזב מאחריו את כל דעותיו הקדומות והרגליו הישנים , וקנה לו במקומם חדשים מאורח החיים החדש שקיבל עליו , מן הממשל החדש שהוא נשמע לו , ומן המעמד החדש שזכה בו . הוא נעשה אמריקני משהוא נאסף לחיקה הרחב של Alma Mater ) האם האומנת ( הגדולה שלנו . יחידי אדם מכל האומות , מּותכים כאן לגזע אנשים חדש , אשר מפעליהם ועתידותיהם יחוללו באחד הימים תמורות גדולות בעולם . ] ... [ ) י' אריאלי ) עורך , ) המחשבה המדינית בארצות-הברית , כרך ראשון , עמ' ) . 74 1 כיצד מבטאת התעודה את רעיון הלאומיות האזרחית ? הלאומיות האתנית מתפתחת בהשפעת הכיבוש הצרפתי במרכז אירופה ובמזרחה התפתח במאה ה19- רעיון לאומי שונה מדגם הלאומיות האזרחית - הלאומיות האתנית . הלאומיות האתנית מדגישה תכונות תרבותיות : שפה , דת , מנהגים , ובצ ִ דם - קרבת דם , מוצא ומולדת היסטורית . מרכיבים אלה יוצרים תחושה של שייכות לקבוצה ייחודית . שייכות זו מתבססת על מוצא משותף וקדום שאינו ניתן לבחירה והיא מאפיינת עמים עתיקים כמו היהודים והיוונים . הלאומיות האתנית התעוררה בקרב עמי אירופה בהשפעת כיבושי נפוליאון ) עמ' . ) 13-12 הכיבושים הפיצו את רעיונות ההשכלה ואת העקרונות של המהפכה הצרפתית ברחבי אירופה , אך בו בזמן הם גם עוררו בקרב העמים התנגדות לכיבוש הצרפתי ורגשות לאומיים עזים , תודעה לאומית ושאיפה לעצמאות . כך היה למשל במדינות גרמניה , בפולין וברוסיה . העמים במדינות אלה החלו לחקור את עברם ההיסטורי ולהדגיש את ההבדלים ביניהם לבין עמים אחרים , וכך להדגיש את ייחודם . התפתחות גרמניה מדגימה את הלאומיות האתנית . בתחילת המאה ה19- גרמניה הייתה מפוצלת לכ30- מדינות , שחלקן היו יריבות זו לזו . כתוצאה מן המהפכה הצרפתית ומכיבושי נפוליאון עברו מדינות אלה לשליטת צרפת . הגרמנים התנגדו לכיבוש הצרפתי והתעוררו בהם הרגש הלאומי והתודעה הלאומית . הם חשו כי הם שייכים לאומה אחת והדגישו את המרכיבים התרבותיים המשותפים להם , כמו שפה והיסטוריה . מעצבי הלאומיות בגרמניה היו פילוסופים גרמנים ובהם יֹוהן גֹוטפ ְ ִריד הְרדר ) 1803-1744 ( ויֹוהן גֹוטליב פ ִ יכטה . ) 1814-1762 ( הם הטיפו לאיחוד האומה הגרמנית , להקמת מדינה לאומית שיש לה תרבות , שפה וצב ִ ְ יֹון ייחודיים ואחידים . גישתו של הְרדר קידשה את העבר הייחודי ואת המסורות הייחודיות של כל אומה . “ רוח העם" טבועה , על פי תפיסת הרדר , בשפה , בשירה , באגדות עם , בפתגמים , באורחות החיים ובמנהגים . חקר התרבות המקומית מאפשר , לדעתו , להכיר עמים ותקופות בצורה עמוקה ומשמעותית יותר מאשר לימוד ההיסטוריה המדינית והצבאית . התרבות יכולה ללמד על מחשבות , רעיונות ושאיפות של אומה - שהם המורשת המיוחדת של כל אומה ואומה . הרוח של - 1776 נת ָ ניאל ק ּ ְרייר ֵ וג'יימס מִריט אייבס ְ , ליתוגראפיה צבועה , 1845 ּפטריֹוט אמריקני נושא דגל ארצות הברית . הדגל כלל 13 פסים אדומים לבנים , כמספר המושבות שהיו בארצות הברית באותה העת . 13 הכוכבים הלבנים על הרקע הכחול מבטאים את אחדות המושבות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר