עמוד:13

הצהרת זכויות האדם והאזרח , אוגוסט 1789 ) קטעים ( ההצהרה אומצה בחלוף הזמן על ידי מרבית מדינות המערב , ומשמשת עד ימינו מסמך יסוד של הליברליזם . . 1 כל בני האדם נולדים ונשארים בני חורין וׁשווי זכויות ; ההבדלים החברתיים אינם יכולים להיות מיוסדים אלא על טובת הכלל בלבד . . 2 מטרתה של כל התאגדות פוליטית היא השמירה על זכויותיו הטבעיות והבלתי מתבטלות של האדם . זכויות אלה הן : החירות , הקניין , הביטחון וההתנגדות לדיכוי . . 3 מקורּה של כל ריבונות הוא לפי מהותו באומה : שום גוף ] חברתי [ ושום יחיד אינם יכולים להשתמש בסמכות שלטונית שאינה נובעת במפורש ממנה ) מן האומה . ) ] ... [ . 6 החוק הוא ביטוי של ְ רצֹון הכלל . כל האזרחים רשאים להשתתף ביצירתו , בעצמם או באמצעות ּבאי ֵ כוחם . חוק אחד צריך להיות לכול , הן מבחינת הזכויות שהוא מעניק והן מבחינת העונש שהוא מטיל . כל האזרחים שווים לפני החוק , והם זכאים במידה שווה להתקבל לכל המׂשרֹות ִ בשירות הציבור , כמובן לפי יכולתם וכישרונותיהם . ] ... [ ) ו' גראב ) עורך , ) מקורות למהפכה הצרפתית , עמ' ) . 49-46 1 כיצד יצרה הצהרת זכויות האדם והאזרח את האומה הצרפתית ? 2 טוענים כי ההצהרה כוללת יסודות ליברליים ודמוקרטיים בעלי מ ֶ ס ֶ ר אוניברסלי . הסבירו והדגימו . מפה : 1 קיסרות נפוליאון בשיאה , 1812

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר