עמוד:10

פרק א : הלאומיות - מהותה ושורשיה מהי לאומיות ? אומה , לאומיות ותודעה לאומית המושג לאומיות קשור במושג אומה . הבהרת המושג ׁשנּויה ְ במחלוקת בין חוקרים . אולם מוסכם כי כמה מרכיבים מרכזיים מסייעים בהגדרת מהות הלאומיות - הלשון , התרבות וההיסטוריה . א . לשון - הלשון משמשת כלי מלּכד של קבוצה לאומית . בעזרתה ניתן להנחיל אידאולוגיה , תרבות ומסורת - שהם מרכיבים המייחדים קבוצה לאומית . ב . תרבות - תרבות משותפת , הכוללת מנהגים , ספ ְ רּות ומסורות , וגם דת . לעתים משמשת הדת חלק מהגדרת הזהות הלאומית . כאלה הם לדוגמה , הקשר בין הדת היהודית לבין הזהות הלאומית היהודית , והקשר בין הדת הקתולית לבין הזהות הלאומית של הפולנים . ג . היסטוריה - ההיסטוריה המשותפת והמוצא המשותף של היחידים המרכיבים קבוצה אתנית . הלאומיות היא פרי של הצירוף בין הרגש הלאומי - תחושת ההשתייכות ללאום והדבקות ֵ בו , לבין התביעה למסגרת מדינית-פוליטית . הלאומיות מתפתחת כאשר קבוצה מאמצת לעצמה שאיפות פוליטיות ופועלת להגשמתן . כלומר , זוהי אידאולוגיה של קבוצה , שמטרתה להצדיק פעולות כמו שינוי גבולות , הדחת שליטים , הקמת מדינה וקביעת ממשלה . הלאומיות מתקיימת בפוע ַ ל במדינה עצמאית שבה העם בוחר את מוסדות השלטון שלו על פי חוקיו , וגבולותיה מוכרים על ידי המדינות השכנות . הזהות בין אומה לבין מדינה יוצרת את מדינת הלאום - מדינה ריבונית של לאום שרובו חי בגבולותיה ומהווה את הרוב בתוכה . מדינת הלאום היא מסגרת פוליטית המנוגדת למדינה רב-לאומית שבתחומיה מתרכזות כמה קבוצות לאומיות . קבוצה המתלכדת סביב יעדים מדיניים ומבקשת הגדרה עצמית והקמת מוסדות פוליטיים בט ִ ריטֹוריה משותפת ששייכת לה , על פי תפיסתה - היא קבוצה בעלת תודעה לאומית . כלומר , זוהי קבוצה המודעת להשתייכותה לאּומה . קבוצה שיש לה תודעה לאומית מטפחת ערכים לאומיים כמו חקירת העבר ולימודו , הנחלת השפה הלאומית , טיפוח התרבות הלאומית ומנהגים לאומיים ייחודיים . מרבית החוקרים מסכימים כי תנועות לאומיות נולדות ומתחילות לפעול בקרב האינטליגנצ ְ יה , שכבת המשכילים . שכבה זו מגלה פתיחות לקליטת רעיונות חדשים . ואכן , אנשי רוח , סופרים , מורים , מרצים , עיתונאים , מלחינים וציירים - פעלו במאה ה19- להשרשת רעיון הלאומיות בעמיהם . ארנסט רנאן - האומה מהי ? ) 1882 ( אומה היא אפוא סֹוליד ִ ִָ ריּות בקנה מידה גדול , המיוסדת על תחושת הקורבנות שהועלו בעבר ועל אלה שתיד ָ רש נכונות להעלותם בעתיד . היא מניחה מראש את קיומו של עבר , ועם זאת , היא באה לידי ביטוי בהווה בעובדה המוחשית של קיומה , היינו , בהסכמה ובשאיפה המובעת בבירור להמשיך בחיים משותפים . קיומה של האומה הוא , סלחו לי על הדימוי , משאל עם-יומיומי , כשם שקיומו של היחיד הוא אישור מתמיד של החיים . ) א"ד סמית , האומה בהיסטוריה , עמ' ) . 27 1 רנאן מדמה את קיום האומה למשאל עם יומיומי מתמיד . הסבירו את הדימוי . 2 מה , לדעת רנאן , קובע את השייכות הלאומית - מוצא משותף ? שפה משותפת ? עבר משותף ? או הבעת עמדה של היחידים המרכיבים אותה ? הסבירו . אומה - ) באנגלית : ) nation המילה גזורה מן הפועל הלטיני , nascii שפירושו : להיוולד . אידאולוגיה - השקפת עולם , מכלול של רעיונות , אמונות ועמדות שמאמצים לעצמם אדם , קבוצת אנשים , מדינה וכד' מתוך אמונה ושכנוע . האידאולוגיה משמשת בסיס לפעילות - לשינויים ולמהפכות . קבוצה אתנית - מקור המילה 'אתני' ביוונית . 'אתנוס' ביוונית - פירושו : קהילת מוצא , עם . לפרטים המרכיבים קבוצה אתנית יש כמה סימני היכר משותפים - לשון , מוצא , זיכרון היסטורי , מנהגים , מסורת ודת . סימני ההיכר האלה מייחדים את הקבוצה האתנית והיא מטפחת אותם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר