עמוד:257

תפילות היום וברכותיו על עפעפי ומאיר לאישון בת עין. ויהי רצון מלפניך, יהוה אלהי ואלהי אבותי, שתשכיבני לשלום ותעמידני לחיים טובים ולשלום. ותן חלקי בתורתך. ותרגילני לדבר מצוה ואל תרגילני לדבר עברה. ואל תביאני לידי חטא ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון. וישלט בי יצר טוב ואל ישלט בי יצר הרע. ותצילני משטן ומפגע רע ומflחלים רעים, ואל יבהלוני רעיוני וחלומות רעים והרהורים רעים, ותהא מטתי שלמה לפניך, והאר עיני פן אישן המות. ברוך אתה יהוה, המאיר לעולם כלו בכבודו. ומאיר לאישון בת עין: מחזיר את הראייה [עם השכמה] לעין האדם [ו"אישון בת עין" הוא ביטוי מתהלים יז, ח ועוד]. אל תביאני לידי חטא: אל תעמיד אותי במצב העשוי להביאני לחטוא. רעיוני: מחשבותי. הרהורים רעים: מחשבות של חטא. ותהא מטתי שלמה לפניך: שלא יהא כל פסול בצאצאי. פן אישן המות: כדי שלא אמות בשנתי [על פי תהלים יג, ד].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר