עמוד:256

תפילות היום וברכותיו בממוני, בין בכבודי בין בכל אשר לי, בין באנס בין ברצון, בין בשוגג בין במזיד, בין בדבור בין במעשה, ולא יענש שום אדם בסבתי. שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד: דברים ו, ד [בלחש:] ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את יהוה אלהיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך: דברים ו, ה-ט והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך: ושננתם לבניך ודברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך: וקשרתם לאות על ידך, והיו לטטפת בין עיניך: וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך: המלאך הגאל אתי מכל רע יברך את הנערים, ויקרא בהם בראשית מח, טז שמי ושם אבותי אברהם ויצחק, וידגו לרב בקרב הארץ: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, המפיל חבלי שנה על עיני ותנומה שוגג: שלא בכוונה. במזיד: במתכוון. בסבתי: בגללי. 0 מאדך: כוחך ויכולתך. אות על ידך ... טטפת בין עיניך: מפסוק זה למדו חז"ל את מצוות תפילין של יד ושל ראש. [ובתפילין אכן מצויה בין השאר גם פרשת "שמע ישראל".] מזזות ביתך: המזוזות הן בעיקרן שתי הקורות שבצידי הדלת, אך עם הזמן נתייחד השם "מזוזה" לחפץ מיוחד המוצמד לקורה הימנית של הכניסה לבית ולכל חדר בתוכו. במזוזה מצוי קלף ועליו בין השאר פרשת "שמע ישראל". 0 הנערים: במקורו נאמר פסוק זה בידי יעקב המברך את נכדיו, אפרים ומנשה בני יוסף, אך בציטוטו כאן הוא כולל ברכה לכל צאצאי יעקב. ויקרא בהם שמי: בזכות מעשיהם הטובים יהיו צאצאי יעקב ראויים לשאת את שמו ואת שם האבות בכלל. וידגו: ירבו. 0 חבלי שנה: תיאור פיוטי לשינה הכובלת כביכול את עיני האדם. שמע ישראל: על פרשה זו ראה בכרך השבת, עמ' .174 המלאך הגאל: פסוק זה הוא אחד מ"פסוקי דרחמי", והוא נזכר לראשונה רק בימי הביניים בשימושו בתוך קריאת שמע שעל המיטה. המפיל: נוסח הברכה מופיע בשינויים קלים כבר בתלמוד הבבלי [ברכות ס ע"ב]. המתפלל מבקש בה שינה טובה ושקטה, וכן שיזכה לקום למחרת, שהרי הקימה כמוה כהחזרת הנשמה אל גוף האדם.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר