עמוד:255

תפילות היום וברכותיו תפילת הדרך לטיסה הטס במטוס מוסיף לאחר תפילת הדרך הרגילה: יהי רצון מלפניך, קונה שמים וארץ, שתטיסנו לשלום, ותמלטנו מרוח סועה וסער, ומשעות רעות המתרגשות לבוא לאויר העולם. שמרנו והצילנו בתוך כל אחינו בני ישראל הטסים בנתיבי אויר, והעוברים בארחות ים ודרכי יבשה, מכף כל אויב ואורב ומכל אסון ונזק ומכל צער וצוקה. אנא, אמץ רוח האוחזים בהגה להנהיגנו לשלום, ותעשינה ידיהם תושיה לכונו במסלולים הנכונים, ותגיענו למחוז חפצנו שלמים ובריאים לחיים ולשלום, כי בך לבד חסינו מעתה ועד עולם, אמן. לסיומו של יום: קריאת שמע שעל המיטה לפני שנת הלילה אומרים: הריני מוחל לכל מי שהכעיס והקניט אותי, או שחטא כנגדי, בין בגופי בין 0 רוח סועה: סוערת [תהלים נה, ט]. המתרגשות: הבאות בפתע. ארחות: דרכים, נתיבים. צוקה: צרה, מצוקה. תושיה: חכמה, עצה. חסינו: בטחנו. 0 הקניט: הכעיס והרגיז. חטא כנגדי: הרע לי. ליום. תפילת הדרך הותאמה לתנאים החדשים, וכיום מצויים נוסחים מיוחדים שלה לנוסעים במטוס או למפליגים בים [וכן לחיילי צה"ל לפני יציאה לקרב, לצוללנים ולצנחנים]. קריאת שמע שעל המיטה: בתלמוד הבבלי [ברכות ד ע"ב] קבעו האמוראים שפרט לקריאת שמע של תפילת ערבית, יש לקרוא קריאת שמע גם לפני שנת הלילה. נראה שקבעו כך כדי שיסיים אדם את יומו מתוך דברי תורה ויזכה להגנת ה' קודם ללילה ולסכנותיו. כן נקבע שם [ה ע"א] שיש לומר עם לילה גם "פסוקי דרחמי" [= פסוקי רחמים, פסוקי מקרא המבקשים את הגנת ה' על האדם]. ובמקום אחר [שם ס ע"ב] נקבע שיש לקרוא את שתי הפרשיות הראשונות של קריאת שמע, וכן לומר את ברכת "המפיל" [המובאת להלן]. במקומות שונים בספרות חז"ל נזכרים קטעים נוספים שיש לומר קודם לשינה, ובימי הגאונים הוסיפו עליהם קטעים נוספים, עד שבסופו של תהליך התהוה נוסח ארוך ומורכב. סידורים שונים אימצו חלקים שונים שלו, הוסיפו עליו וגרעו ממנו [כגון את תהלים צ"א או את הפסוק "הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל"], ומה שהובא כאן הוא חלקו המרכזי של הטכס. הריני מוחל וכו': נוסחה זו באה אל סידור התפילה בהשפעת האר"י. הרעיון גופו, למחול לפני שנת הלילה לזולת שהרע לאדם, מצוי כבר בתלמוד הבבלי [מגילה כח ע"א].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר