עמוד:251

תפילות היום וברכותיו ויראו לפניך זכיותיה וצדקותיה, ותשליך במצולות ים כל חטאותיה, ויכבשו רחמיך את כעסך מעליה, ותשלח לה רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף, ותחדש כנשר נעוריה. רפאנו השם ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה, והעלה רפואה שלמה לכל מכות עמך בית ישראל ובפרט ל[פלונית בת פלונית], רפואה שלמה לכל אבריה וגידיה, לרפא אותה כחזקיהו מלך יהודה מחליו וכמרים הנביאה מצרעתה, להקים אותה מחליה ולהאריך עוד ימי חייה כדי שתעבד לך באהבה וביראה. ותתן לה חיים של רחמים, חיים של בריאות, חיים של שלום, חיים של ברכה, כדכתיב [משלי ג, ב] כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך, אמן סלה. שינוי שם החולה במקרה של חולים אנושים, יש הנוהגים להחליף את שם החולה לשם חדש. במקרה זה מוסיפים לאחר אמירת התפילה על החולה את התפילה הבאה: [לגבר]: ואף אם נגזר עליו בבית דינך [לאשה]: ואף אם נגזר עליה בבית דינך הצדק שימות מ חflלי זה, והנה הצדק שתמות מחflלי זה, והנה רבותינו הקדושים אמרו על דברים רבותינו הקדושים אמרו על דברים הקורעים גזר דינו של אדם, ואחד הקורעים גזר דינו של אדם, ואחד מהם שנוי השם, שישנו השם של מהם שנוי השם, שישנו השם של החולה, וקימנו דבריהם ונשתנה החולה, וקימנו דבריהם ונשתנה שינוי שם החולה: לפי האמור בתלמוד הבבלי [טז ע"ב[: "ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם ואלו הם: צדקה, צעקה [=תפילה], שינוי השם ושינוי מעשה [= תשובה[". כדוגמא לשינוי שם, המביא לשינוי הגורל, מזכיר התלמוד את אשת אברהם העקרה ששמה הוחלף משרי לשרה [בראשית יז, טו]. בעקבות חילוף זה נשתנו גורלה ומצבה והיא ילדה את יצחק. קביעת התלמוד הביאה למנהג להחליף את שמו של חולה מסוכן, ביטוי לשאיפה האנושית להינצל מן הגורל הרע.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר