עמוד:250

תפילות היום וברכותיו לכן יהי רצון מלפניך, האל הנאמן אב הרחמים, הרופא לכל תחלואי עמך הקרובים עד שערי המות, והמחבש מזור ותעלה לידידיו, והגואל משחת חסידיו, והמציל ממות נפשות עבדיו, אתה רופא נאמן. שלח מרפא וארוכה ותעלה ברב חסד וחנינה וחמלה [לגבר]: לנפש [פלוני בן פלונית], ולא תרד נפשו לשאולה. ותמלא רחמים עליו להחלימו ולרפאותו להחזיקו ולהחיותו כרצון כל קרוביו ואוהביו, ויראו לפניך זכיותיו וצדקותיו, ותשליך במצולות ים כל חטאותיו, ויכבשו רחמיך את כעסך מעליו, ותשלח לו רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף, ותחדש כנשר נעוריו. רפאנו השם ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה, והעלה רפואה שלמה לכל מכות עמך בית ישראל ובפרט ל[פלוני בן פלונית], רפואה שלמה לרמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, לרפא אותו כחזקיהו מלך יהודה מחליו וכמרים הנביאה מצרעתה, להקים אותו מחליו ולהאריך עוד ימי חייו כדי שיעבד לך באהבה וביראה. ותתן לו חיים של רחמים, חיים של בריאות, חיים של שלום, חיים של ברכה, כדכתיב [משלי ג, ב] כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך, אמן סלה. [לאשה]: לנפש [פלונית בת פלונית], ולא תרד נפשה לשאולה. ותמלא רחמים עליה להחלימה ולרפאותה להחזיקה ולהחיותה כרצון כל קרוביה ואוהביה, המחבש מזור ותעלה: מביא מרפא. שחת: בור [כינוי פיוטי למוות]. ארוכה: רפואה. לשאולה: אל השאול [כינוי למוות]. להחזיקו: לחזקו. ויכבשו רחמיך את כעסך: מידת הרחמים תתגבר על מידת הדין. ותחדש כנשר נעוריו: יחזור לכוחו כבימי נעוריו [והדימוי בעקבות תהלים קג, ה]. לרמ"ח אבריו / שס"ה גידיו: הוא מניין אברי הגבר על פי ספרות חז"ל. כחזקיהו: לפי המסופר במלכים-ב כ הוסיף ה' לחזקיהו חמש עשרה שנות חיים כשהיה על ערש דווי, בעקבות תפילה שהתפלל. כמרים: לפי המסופר בבמדבר יב הוכתה מרים בצרעת והבריאה לאחר שהתפלל בעדה משה אחיה [בבקשתו: "אל נא רפא נא לה"].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר