עמוד:246

תפילות היום וברכותיו ברכות הריח חכמים תיקנו שצריך אדם לברך על דברים מיוחדים שהרחתם גורמת לו הנאה. המריח את ריחם הטוב של עצים ושל שיחים [כגון ורד והדס] מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא עצי בשמים. המריח את ריחם הטוב של עשבים [כגון נענע] מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא עשבי בשמים. המריח את ריחם הטוב של פירות [כגון אתרוג או לימון] מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, הנותן ריח טוב בפרות. המריח ריח טוב שאינו פרי, עץ או עשב [כגון בושם שמקורו לא מוגדר] מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא מיני בשמים. ברכת הזמן הרואה ידיד שלא פגש בו שלושים יום, האוכל פרי חדש בפעם הראשונה בעונה, הנכנס לביתו החדש, הלובש לראשונה בגד חדש או המשתמש בכלי חדש, מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. ברכות הריח: מקור הברכות בתלמוד הבבלי [ברכות מג ע"א-ע"ב], שם נאמר: "מנין שמברכין על הריח? שנאמר 'כל הנשמה תהלל יה'. איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו - הוי אומר זה הריח". אם אין בקיאים בהבחנות השונות בין עץ, שיח ועשב ניתן לברך "בורא מיני בשמים", ברכה הכוללת בתוכה את כל סוגי הבשמים, וכך עושים בהבדלה שבמוצאי שבת [ראה עמ' 211]. במקצת הסידורים מובאת ברכת נוספת, מיוחדת, שיש לברך אותה על ריחו של שמן האפרסמון: "ברוך אתה ה' ... בורא שמן ערב". שהחינו וכו': מקור הברכה במשנה [ברכות ט, ג], ויש בה הודאה לה' על שזיכה את המברך להגיע למה שהגיע. פרט לאמירתה של הברכה בהזדמנויות שונות המשמחות את הלב, היא נאמרת באופן קבוע גם בשעת קיום מצוה החוזרת מדי שנה [כגון תקיעת שופר, כניסה לסוכה, הדלקת נר ראשון של חנוכה, הדלקת נרות של חג ועוד ועוד], ובהזדמנויות מיוחדות אחרות כגון פדיון הבן וברית מילה.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר