עמוד:241

תפילות היום וברכותיו הרואה קשת בענן מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, זוכר הברית ונאמן בבריתו וקים במאמרו. הרואה גשמים יורדים לאחר תקופה ארוכה של בצורת מברך: מודים אנחנו לך, יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, על כל טפה שהורדת לנו. ואלו פינו מלא שירה כים, ולשוננו רנה כהמון גליו, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרושות כנשרי שמים, ורגלינו קלות כאילות, אין אנחנו מספיקים להודות לך, יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, ולברך את שמך, מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים ורבי רבבות פעמים הטובות, נסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ועמנו. מלפנים ממצרים גאלתנו, יהוה אלהינו, ומבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו ובשבע כלכלתנו, מחרב הצלתנו ומדבר מלטתנו, ומflחלים רעים ורבים ונאמנים דליתנו. עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך, ואל תטשנו, יהוה אלהינו, לנצח. על כן אברים שפלגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, 0 קים במאמרו: עומד בדיבורו. 0 דליתנו: חילצת אותנו. אברים שפלגת: חלקי הגוף שהבדלתם זה מזה. זוכר הברית וכו': מקור הברכה בתלמוד הבבלי [ברכות נט ע"א]. הקשת, על פי סיפור התורה [בראשית ט, יג], היא אות הברית שכרת ה' עם נוח וצאצאיו שלא יהיה עוד מבול על הארץ. ראיית הקשת מביאה להזכרת הברית הזו. מודים וכו': הברכה לקוחה מן התלמוד הבבלי [ברכות נט ע"ב] ומשוקעת גם בתפילת "נשמת" הנאמרת בשחרית של שבת [ראה כרך השבת, עמ' 160]. בארץ יבשה כארץ-ישראל הגשם הוא מקור המים העיקרי, ומכאן המקום המרכזי שיש בסידור התפילה לתפילות ולתעניות ציבור על עצירת גשמים, לתפילות מיוחדות על הגשם [בסוכות] ועל הטל [בפסח] ולדברי תודה על ירידתם. ברכת "מודים" המובאת כאן נאמרת רק בידי מי שאין לו שדה, אך בעל שדה מברך על ירידת גשמים ברכת "שהחיינו" [ראה עמ' 246], ואם יש לו שותפים בשדה - כגון חברי קיבוץ - מברך "הטוב והמטיב" [ראה עמ' 245].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר