עמוד:240

תפילות היום וברכותיו ברכה אחרונה, "בורא נפשות" לאחר אכילת מאכל או משקה שאין מברכים עליהם את ברכת המזון או ברכה מעין שלוש מברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונן, על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. ברוך חי העולמים. סדר ברכות ברכות הטעם - ראה לעיל, עמ' 237-236. ברכות הראייה חכמים תיקנו שצריך אדם לברך על דברים מיוחדים שרואות עיניו. הרואה ברק או תופעות טבע בלתי רגילות [כגון כוכב נופל או הר געש בפעולתו] מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, עשה מעשה בראשית. 0 וחסרונן: וצרכיהן. חי העולמים: מקור החיוּת, מי שכל החיים נובעים ממנו. "בורא נפשות": ברכה זו נזכרת במשנה [ברכות ו, ח]. בתלמוד הירושלמי [ברכות ו, א [י ע"ב[] באה ברכה זו כשבחתימתה הזכרה מפורשת של שם ה'. סדר ברכות: להלן מובאות ברכות הנאמרות על ראייה, שמיעה או הרחה של דברים אשר פעמים רבות - מנקודת מבטו הסובייקטיבית של המברך - הם דברים מיוחדים או דברים הגורמים לו הנאה. על כן אפשר ששני אנשים שונים ירגישו אחרת באשר לחובה לברך מקצת מברכות אלה. ברכות הראייה: צרור ברכות אלה מקיף הן את עולם הטבע והן את המסגרת האנושית-חברתית. הברכות הקשורות בטבע מדגישות את הפן האוניברסאלי של הבריאה, ומכוונות את האדם לזהות בהן את מעשה ידי ה'. הן גם מסייעות לפיתוח החוש האסתטי של האדם ומקנות לחוש זה מעמד הלכתי. ויש הסוברים כי יש לומר ברכות אלה, לגבי כל תופעה ותופעה, רק אחת לשלושים יום, כדי לשמור על ייחודן. עשה מעשה בראשית: המקור לברכה הוא בתלמוד הבבלי [ברכות נד ע"א]. באמירת הברכה נותן המברך ביטוי להכרה שכל תופעות הבריאה הן מעשה ידי ה'. על שמיעת רעם נקבעה ברכה נפרדת [ראה עמ' 245], אך מי ששמע את הרעם וראה את הברק כאחד, מברך רק "עושה מעשה בראשית".

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר