עמוד:238

תפילות היום וברכותיו ברכות אחרונות לאחר כל דבר שאוכלים או שותים מברכים ברכה מיוחדת. לאחר ארוחה שאכלו בה לחם מברכים את ברכת המזון [ראה עמ' 175]. ברכה מעין שלוש לאחר אכילת מזון העשוי מחמשת מיני הדגן [חוץ מלחם] או שתיית יין או אכילת פרי משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל [כגון רימון או תאנה], מברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, על על מזונות: על יין: על פירות משבעת המינים: המחיה ועל הכלכלה הגפן ועל פרי הגפן העץ ועל פרי העץ על יין ומזונות יחד: המחיה ועל הכלכלה ועל הגפן ועל פרי הגפן ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה טובה ורחבה, שרצית והנחלת לאבותינו לאכל מפריה ולשבע מטובה. רחם נא, יהוה אלהינו, על ישראל עמך ועל ירושלים עירך, ועל ציון משכן כבודך, ועל מזבחך ועל היכלך. 0 מחיה: אמצעי הקיום, המזון. ארץ חמדה: ארץ נאה שכל רואיה חומדים אותה [על פי זכריה ז, יד ועוד]. ברכות אחרונות: המקור לאמירת ברכה לאחר אכילה ושתייה הוא דברי התורה "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך" [דברים ח, י]. גם לברכה זו דינים שונים: שאלת שיעור האכילה המינימאלי המחייב ברכה לאחריה, משך הזמן שבו ניתן לברך לאחר האכילה, שאלת הברכה הנאמרת על מאכלים מסוימים, וכיוצא באלה. גם בכל הסוגיות האלה עוסקת ספרות ההלכה. ברכה מעין שלוש: ברכה זו, המופיעה בתלמוד הבבלי [ברכות מד ע"א], היא קיצור של שלוש הברכות המרכזיות של ברכת המזון [ומכאן שמה[: הברכות על המזון, על ארץ ישראל ועל ירושלים [ראה עמ' 176]. בימים שונים נוספות בגוף הברכה בקשות המתייחסות לאותם ימים, בעוד שפתיחתה וחתימתה משתנות בהתאם לסוג המאכל שמברכים עליו.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר