עמוד:227

תפילות היום וברכותיו רבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. ברוך אתה יהוה, המחזיר נשמות לפגרים מתים. לפני שהגברים לובשים טלית קטן הם מברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות ציצית. אחרי שלובשים טלית קטן יש הנוהגים להוסיף ולומר: יהי רצון מלפניך, יהוה אלהי ואלהי אבותי, שתהא חשובה מצות ציצית לפניך כאלו קימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה, ותרי"ג מצות התלויות בה, אמן סלה. לאחר מכן הולכים אל בית הכנסת לתפילה בציבור, ושם - בימות החול - גם מניחים תפילין [לסדר הנחת תפילין ראה לעיל, עמ' 21]. המתפללים בביתם ממשיכים את סדר התפילה כתפילת הציבור, אך בהבדלים ובשינויים. פגרים מתים: כינוי פיוטי לגוף האדם הישן [מתוך ראיית השינה כמעין מצב זמני של מוות]. 0 חשובה: נחשבת. דקדוקיה: דיוקיה, ההקפדה על כל פרטיה. תרי"ג מצות התלויות בה: מצוות ציצית באה להזכיר לאדם את כל המצוות כולן. ציצית: בתורה נצטוו בני ישראל לקשור ציצית בכל כנפי בגדיהם, כדי שתשמש להם כתזכורת תמידית לכל מצוות ה' [במדבר טו, לז-מא]. במסורת נקבע שרק בגד שיש לו ארבע כנפות [כלומר: פינות ישרות] חייב בציצית, שהיא ארבעה חוטים כפולים הקשורים בצורה מיוחדת בארבע פינותיו של הבגד. בשל חשיבותה המיוחדת של המצוה המליצו לתפור בגד מיוחד בן ארבע כנפות, להטיל בכנפותיו ציציות וללבוש אותו במשך כל שעות היום. [בגד זה קרוי בשם "טלית קטן", כדי להבדילו מן הטלית - שגם בה יש ציציות - שבה מתעטפים בשעת התפילה.]

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר