עמוד:210

תפילות השבת וברכותיה מוצאי שבת טכס ההבדלה תפילת ערבית של מוצאי שבת, המתקיימת בבית הכנסת, כוללת בדרך כלל גם טכס של הבדלה בציבור [ראה בכרך השבת, עמ' 411]. טכס ההבדלה נערך גם לאחר מכן בבית, במסגרת המשפחה. לפני המבדיל מובאים נר קלוע כשהוא דולק, כלי ובו בשמים וגביע מלא יין. המבדיל מגביה מעט את הגביע ביד ימינו ואומר: עמידה הנה אל ישועתי, אבטח ולא אפחד, ישעיה יב, ב-ג כי עזי וזמרת יה יהוה, ויהי לי לישועה. ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה. ליהוה הישועה, על עמך ברכתך סלה. תהלים ג, ט יהוה צבאות עמנו, משגב לנו אלהי יעקב סלה. תהלים מו, יב יהוה צבאות, אשרי אדם בטח בך. תהלים פד, יג יהוה הושיעה, המלך יעננו ביום קראנו. תהלים כ, י את המשפט הבא אומרים גם הנוכחים כולם: ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר. כן תהיה לנו. והמבדיל ממשיך ואומר: כוס ישועות אשא ובשם יהוה אקרא. תהלים קטז, יגאסתר ח, טז 0 עזי וזמרת יה ה': ה' הוא הנותן לי עוז ולו אני מזמר. ה' צבאות: אלהי צבא השמים וצבא הארץ, היקום כולו. משגב: מחסה ומגן. ויקר: וכבוד. כן תהיה לנו: שלוש מילים אלה אינן מופיעות בפסוק ממגילת אסתר, והן נוספו כביטוי לתקוותם ותפילתם של המתפללים, שיזכו גם הם לטובות שנזכרו בפסוק. כוס ישועות: כוס היין שהיו טכס ההבדלה: הטכס מציין באופן בולט את המעבר מן השבת אל ימות החול, והוא מקביל על דרך הניגוד אל הקידוש, הנאמר בליל שבת [ראה לעיל, עמ' 151]. לטכס ההבדלה כמה חלקים: [א] מבוא המורכב מפסוקי מקרא העוסקים בעיקר בבקשת ישועה; [ב] ברכות על היין, הבשמים ואור הנר; [ג] ברכת "המבדיל בין קודש לחול". כדי לזכור את סדר הברכות נקבע להן כסימן האקרוסטיכון יבנ"ה [=יין, בשמים, נר, הבדלה]. טכס ההבדלה מוכר בעיקרו כבר לתנאים [משנה ברכות ח, ה], אך פסוקי המבוא צורפו אליו רק בימי הביניים.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר