עמוד:182

תפילות השבת וברכותיה הרחמןהוא יברך את כל העומדים על משמר ארצנו בכל מקום שהם. הרחמןהוא יברך [אותי, את אבי מורי, אמי מורתי, אשתי, בעלי, צאצאי, בעל הבית הזה ובעלת הבית הזה, כל המסבין כאן וכיוצא באלה]. אותם ואת ביתם ואת זרעם ואת כל אשר להם. אותנו ואת כל אשר לנו, כמו שנתברכו אבותינו אברהם יצחק ויעקב בכל, מכל, כל. כן יברך אותנו כלנו יחד בברכה שלמה ונאמר אמן. במרום ילמדו עליהם ועלינו זכות שתהא למשמרת שלום, ונשא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישענו, ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם. בברכת המזון שלאחר סעודת ברית המילה מתוסף כאן פיוט מיוחד. ראה עמ' 13. בשבת מוסיפים: הרחמן הוא ינחילנו יום שכלו שבת ומנוחה לחיי העולמים. בראש חודש מוסיפים: הרחמן הוא יחדש עלינו את החדש הזה לטובה ולברכה. ביום טוב מוסיפים: הרחמן הוא ינחילנו יום שכלו טוב. בראש השנה מוסיפים: הרחמן הוא יחדש עלינו את השנה הזאת לטובה ולברכה. בסוכות מוסיפים: הרחמן הוא יקים לנו את סכת דוד הנופלת. בכל מכל כל: כברכות שנתברכו בהן אבות האומה. התלמוד הבבלי [בבא בתרא טז ע"ב] מצביע על כך שבקשר לכל אחד מן האבות נאמרה ברכה הקשורה למילה "כל": באברהם - "וה' ברך את אברהם בכל" [בראשית כד, א], ביצחק - "ויבא לי ואוכל מכל" [שם כז, לג] וביעקב - "כי חנני אלהים וכי יש לי כל" [שם לג, יא]. עליהם: על כל מי שהוזכר בברכה עד כאן. שתהא למשמרת שלום: שתישמר לטובתנו. צדקה: חסד. נמצא ... שכל טוב: מחשבותינו ומעשינו יתקבלו ברצון [על פי משלי ג, ד]. יום שכלו שבת וכו': כינויים לעולם הבא. סכת דוד הנופלת: כינוי למלכות בית דוד שפסקה עם החורבן [והלשון על פי עמוס ט, יא]. המסובים בסעודה ואל המברך ובני משפחתו [בדורנו צורפו אליהן בקשות על מדינת ישראל וחייליה]. מאז המאה הי"ח נוספו גם ברכות "הרחמן" המזכירות את המועדים השונים.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר