עמוד:178

תפילות השבת וברכותיה בחנוכה ובפורים מוסיפים: בחנוכה: ועל הנסים ועל הפרקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחקי רצונך, ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופרקן כהיום הזה. ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופנו את היכלך, וטהרו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קדשך, וקבעו שמונת ימי חנכה אלו, להודות ולהלל לשמך הגדול. בפורים: ועל הנסים ועל הפרקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה, כשעמד עליהם המן הרשע, בקש להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, בשלשה עשר לחדש שנים עשר, הוא חדש אדר, ושללם לבוז. ואתה ברחמיך הרבים הפרת את עצתו, וקלקלת את מחשבתו, והשבות לו גמולו בראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. ועל הכל, יהוה אלהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ככתוב: ואכלת ושבעת דברים ח, י וברכת את יהוה אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. ברוך אתה יהוה, על הארץ ועל המזון. פרקן: ישועה. הנחמות: דברי ישועה וגאולה. בזמן הזה: במועד זה של השנה. חקי רצונך: המצוות שאתה רוצה בהן. עמדת להם: באת לעזרתם. זדים: עושי רע. כהיום הזה: גלוי לעיני כל כאור השמש. דביר ביתך: קודש הקדשים שבמקדש. פנו: ניקו [מסימני האלילות]. ולאבד: לכלות. ושללם לבוז: ולבזוז את רכושם. הפרת את עצתו: ביטלת את מזימתו. והשבות לו גמולו בראשו: הענשת אותו במה שביקש לעשות לאחרים.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר